...

De minister van volksgezondheid diende het nieuwe wetsontwerp in op 12 september. Zoals gebruikelijk bevat ook dit containerontwerp een aantal belangrijke wijzigingen. Wellicht zullen ze zonder veel discussie en op korte termijn door het parlement worden goedgekeurd. Het meest in het oog springt artikel 4. Dat wijzigt artikel 45 van de WUG -over de bevoegdheden van de vroedvrouw. Het wordt aangevuld met de volgende bepaling: 'Tevens mag hij of zij van rechtswege vaccinaties bij jonge kinderen tot en met de leeftijd van 2,5 jaar uitvoeren onder de door een KB bepaalde voorwaarden.' De memorie van toelichting verwijst naar een gezamenlijk advies van de Koninklijke Academies voor Geneeskunde van februari 2023. Daarin stellen de Academies er voorstander van te zijn dat vroedvrouwen jonge kinderen vaccineren. Dit met strikte inachtneming van hun functieprofiel, in aanwezigheid van een arts, na een basisopleiding tijdens hun studie en een theoretische en praktische opfriscursus in de structuren voor preventieve geneeskunde waar zij deze handelingen zullen moeten verrichten. Wellicht kan dit advies de koning inspireren wanneer de voorwaarden worden bepaald.Artikel 9 van het wetsontwerp breidt de bevoegdheden van de hoofdarts in verband met mogelijk disfunctioneren van een ziekenhuisarts uit. Wanneer de hoofdarts van oordeel is dat de kwaliteit van de zorg of de veiligheid van de patiënten dit rechtvaardigen, kan hij de betrokken ziekenhuisarts schriftelijk waarschuwen voor elk gedrag dat daarmee in strijd zou zijn.Om de kwaliteit van de medische activiteit te handhaven en/of te verbeteren en/of de veiligheid van de patiënten te waarborgen, wordt de hoofdarts tevens bevoegd om schriftelijke instructies te geven aan de ziekenhuisartsen die werkzaam zijn in het medisch departement van het ziekenhuis waarvan hij hoofdarts is.Zoals reeds aangekondigd verbiedt artikel 11 van het ontwerp de ziekenhuisartsen die verstrekkingen voor zware medische beeldvorming mogen verrichten, ereloonsupplementen aan te rekenen. Dit wil zeggen tarieven die afwijken van de verbintenistarieven. Indien de verstrekkingen worden verleend op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt tussen 18 en 8u of op zaterdag, zondag en feestdagen mogen wel supplementen worden aangerekend. Andere bepalingen wijzigen nog maar eens de Zorgkwaliteitswet (in verband met anesthesie) en de nauwelijks uitgevoerde wet Colla wat betreft homeopathie.