...

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van KB goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de vrijstelling van btw voor medische en paramedische verstrekkingen.Overeenkomstig het regeerakkoord heft het ontwerp de vrijstelling van de btw op voor de medische diensten op het vlak van esthetische chirurgie en behandelingen. De uitsluiting geldt ook voor de medische verzorging en de ziekenhuisverpleging voor behandelingen van louter esthetische aard en voor de diensten en de leveringen van goederen die daarmee samenhangen.Het ontwerp gaat van kracht op 1 januari 2016. Het voorontwerp wordt ter advies aan de Raad van State overgemaakt.