...

Dat staat in een recent advies van de Orde der artsen. De tekst lijst ook enkele voorwaarden op. Het hoeft geen betoog dat een arts in de regel recht heeft op een honorarium of een forfait voor een geleverde prestatie. Hiervoor kan de arts een voorschot ontvangen voor zover het binnen de grenzen blijft van wat in de conventie is vastgesteld. Heeft de nationale commissie artsen-ziekenfondsen geen grens vastgesteld dan is een voorschot evenwel niet toegelaten.Bovendien stipt de Orde aan dat "geen enkel akkoord de arts toelaat een voorschot te vragen als voorafgaande en systematische voorwaarde voor het toekennen van een medische afspraak." Daarnaast mag de regeling derde betaler "geen nadeel ondervinden van een mechanisme dat het maken van een afspraak laat afhangen van het betalen van een som." Verder spreekt het vanzelf dat een arts niemand medische hulp mag weigeren, ook niet als de patiënt financieel zwak staat. Dat alles is Riziv-wetgeving.De Orde der artsen verwijst ook naar artikel 33 van de eigen code van medische deontologie. Daarin staat dat dokters 'een redelijke schadeloosstelling' kunnen vragen als de patiënt niet opdaagt op een afspraak. 'Een redelijke schadeloosstelling' wel, een ereloon niet. En de patiënt moet vooraf ingelicht zijn over de schadeloosstelling. De arts dient daarbij rekening te houden met 'omstandigheden buiten de wil van de patiënt' alvorens een schadevergoeding te vragen.Tot slot stipuleert het nieuwe advies dat 'no shows' kunnen tegengegaan worden via een toegankelijk annulatiesysteem en door een herinnering te sturen.