...

Het Staatsblad van 3 oktober publiceerde het Koninklijk Besluit van 4 september 2022. Dat voegt aan de nomenclatuur een nieuwe verstrekking toe, met name het opstellen en opvolgen van voorafgaande of vroegtijdige zorgplanning (ACP) onder nummer 103.692. Het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2018-2019 bevat een hoofding 'Zorgplanning en palliatieve zorg'. Daarin staat het volgende: 'De Nationale commissie artsen- ziekenfondsen zal inzetten op zogenaamde Advance Care Planning (ACP). Vroegtijdige zorgplanning draagt bij tot het anticiperend kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen van toekomstige zorg door de patiënt aan de behandelende zorgverleners.' Op 20 oktober 2020 bekrachtigde de medicomut dit voornemen en het deze week gepubliceerde KB voert het uit. De verstrekking kan worden aangerekend voor patiënten die als palliatief werden geïdentificeerd op de identificatieschaal van de palliatieve patiënt. De ACP omvat minstens de bespreking van de mogelijkheden om een negatieve (weigering) en een positieve (toestemming of verzoek) wilsverklaring op te stellen, het bepalen van de zorgdoelstellingen en het eventueel aanwijzen van een wettelijke vertegenwoordiger of volmachthebber. Ook gesprekken met alle betrokken zorgverleners zijn in de prestatie begrepen. Het nomenclatuurnummer mag slechts één keer aangerekend worden bij patiënten die als palliatief wordt geïdentificeerd volgens het KB van 21 oktober 2018. Dat KB legt de criteria vast om een palliatieve patiënt te identificeren. Het bewijs van deze identificatie moet in het medisch dossier worden bewaard. De ACP wordt opgesteld door de GMD-houdende huisarts of door de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde huisartsengroepering waarvan een lid het GMD beheert. De huisarts kan voor deze nieuwe verstrekking 90 euro aanrekenen en de prestatie is cumuleerbaar met een raadpleging of een huisbezoek. Mits respect voor een aantal voorwaarden uit de Zorgkwaliteitswet hebben andere zorgverstrekkers toegang tot de in het kader van de ACP geregistreerde persoonsgegevens in het patiëntendossier. Het Verzekeringscomité stelde een ACP-modelformulier op. Wat betreft de te registreren gegevens mag daarvan niet worden afgeweken. Met name gaat het om de volgende gegevens: identificatie en handtekening; persoonlijke waarden en opvattingen; identificatie van een eventuele wettelijke vertegenwoordiger; wil omtrent bepaalde tussenkomsten (of niet) op het vlak van gezondheidszorg; wil omtrent lichaamsbestemming na overlijden; wilsverklaring inzake euthanasie en wensen inzake uitvaart.