...

Vandaag start de FOD Volksgezondheid een campagne over medische beeldvorming. Die moet de bevolking warm maken voor een correct gebruik van beeldvormingstechnieken. De artsen worden betrokken bij de campagne en de bestaande richtlijnen komen nog eens in de kijker.Beelvormingstechnieken leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg. Dat weegt zeker op tegen de risico's die ze meebrengen. Maar bij incorrect gebruik van beeldvorming gaan de risico's doorwegen. Daarom moet veel aandacht gaan naar een juist gebruik.SensibiliseringDe campagne rond antibioticagebruik heeft bewezen dat sensibiliseren van de bevolking zeker vruchten afwerpt. Hetzelfde wil de FOD Volksgezondheid nu bereiken met een bewustmakingscampagne rond medische beeldvorming. Patiënten krijgen de boodschap dat ongerechtvaardigd gebruik van beeldvorming niet zonder risico's is. Ze worden eveneens aangeraden om niet aan te dringen op een onderzoek dat hun arts niet nodig vindt.Ook kan de patiënt helpen om onnodige onderzoeken vermijden door de arts correct in te lichten over de voorgeschiedenis van een klacht of een aandoening. Als de patiënt al een onderzoek met medische beeldvorming onderging, is een nieuw onderzoek soms niet meer nodig.Centraal in de campagne staat een informatieve website, die langs verscheidene kanalen gepromoot zal worden. Deze campagne loopt in overleg met de sector. Van overheidswege nemen, naast de FOD, ook het Riziv en Federale Agentschap voor Nucleaire Controle eraan deel.Affiche en websiteDe campagne richt zich ook tot artsen, die uiteraard een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Een simpele steunmaatregel is de affiche in de wachtkamer op te hangen. De website bevat ook een rubriek voor artsen. Daar wordt gewezen op het bestaan van richtlijnen voor medische beeldvorming. Verder wordt het doel van de campagne toegelicht en de rol van de arts besproken.RichtlijnenOnderzoek heeft uitgewezen dat beeldvorming niet steeds optimaal wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat niet het meest geschikte onderzoek wordt aangevraagd. Er spelen veel factoren mee en het ligt lang niet altijd voor de hand. De richtlijnen voor medische beeldvorming kunnen artsen bij de keuze voor een onderzoek ondersteunen. Deze algemene aanbevelingen moet de arts toetsen aan de behoefte van de patiënt in kwestie.De richtlijnen voor medische beeldvorming zijn online beschikbaar op www.health.belgium.be/richtlijnen-medische-beeldvorming. Ze bestaan uit een serie tabellen voor specifieke situaties. Per klinisch probleem wordt de bijdrage van verschillende technieken beschreven en verder ingegaan op specifieke situaties. Omdat medische beeldvorming in volle evolutie is, zullen de richtlijnen op regelmatige basis worden herzien door de wetenschappelijke verenigingen. Radiologen en nucleair geneeskundigen hebben hiertoe een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan opgericht, in samenwerking met de voorschrijvers. Dat speelt een faciliterende rol bij het actualiseren van de richtlijnen en de uitgave van brochures voor artsen. Focus on Medical Imaging zal de actuele en nieuwe aspecten van medische beeldvorming belichten en eventueel updates en commentaar bij richtlijnen brengen.Rudi Van Driessche (Bvas) werkt vanuit het Collegium Radiologicum mee aan de Commissie Marchal, die de richtlijnen heeft uitgewerkt. Volgens hem hebben de inspanningen van de sector ondertussen ook al vruchten afgeworpen: de voorbije tien jaar nam het aantal onderzoeken binnen de radiologie veel minder toe dan in vergelijkbare sectoren. Maar dat daarbovenop het Riziv nog eens gaat besparen op de honoraria is er voor hem te veel aan.