...

Een week na de verkiezingen pakt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) uit met een memorandum waarin het pleit voor de volledige overheveling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering naar de gemeenschappen. Het ziekenfonds grijpt daarvoor zelfs terug naar de grondwet die stipuleert dat persoonsgebonden materies behoren tot de bevoegdheden van de gemeenschappen. "En wat is er meer persoonsgebonden dan welzijn en gezondheid?", stelt het ziekenfonds een retorische vraag? "De laatste staatshervorming zorgde een enorme versnippering van bevoegdheden waardoor de efficiëntie totaal zoek is en er nu meer dan ooit nood is aan homogene en duidelijke bevoegdheden."Het VNZ ziet drie duidelijke redenen waarom Vlaanderen de kans moet krijgen om een eigen Vlaams en duurzaam gezondheidsbeleid uit te bouwen. Door eigen klemtonen te leggen kunnen meer langdurig zieken worden gere-integreerd. "De huidige impasse over de structurele hervorming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is te wijten aan het totaal verschillende maatschappijmodel tussen Vlamingen en Franstaligen", aldus het VNZ. "Verschillende beleidsniveaus maken goed bestuur onmogelijk en werken haast contraproductief." Een derde reden situeert zich op financieel vlak. "De loodzware staatsschuld en de bestaande misbruiken binnen de sociale zekerheid laten onvoldoende ruimte om nieuwe noden te lenigen." De oplossing ligt voor het VNZ in eigen verantwoordelijkheid.GeldstromenUit een enquête die het VNZ begin dit jaar liet uitvoeren bij 2.000 Vlamingen blijkt dat bijna de helft (46,8%) wil dat de geldstromen van noord naar zuid moeten stoppen, terwijl 37,1% vindt dat deze solidariteit wel verantwoord is. "Los van de enorme financiële stromen van Vlaanderen naar Wallonië is het ongehoord dat de minister inzake de contingentering van de artsenquota alweer door de knieën ging. De Vlaamse jongeren worden zo opgezadeld met een zware factuur. De belofte werk te maken van een verdere defederalisering van de gezondheidszorg - twee ministers waren er voor bevoegd - bleek een loze belofte." Het VNZ verwijst onder meer naar het ontslag van prof. Jürgen Van Praet, die vertrok omdat de Franstaligen absoluut niet wilden meewerken en de afspraken uit het regeerakkoord weigerden na te komen.Het VNZ krijgt soms de aantijging te horen dat het ziekenfonds pleit voor een privatisering van de sociale zekerheid en de ziekteverzekering. Niets is volgens het ziekenfonds minder waard. Overigens blijkt uit de enquête van het ziekenfonds dat ook de Vlaming daar geen voorstander van is. Meer dan driekwart (76,1%) is tegen privatisering, terwijl slechts 8,6% voorstander is. Ook het VNZ vindt dat de zorg voor de minder begunstigden een taak moet blijven van de overheid. "Alleen zo kan de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle medische zorg, de solidariteit tussen jong en oud, gezonde burgers en zieken en de betaalbaarheid van medische kosten gehandhaafd blijven."Twaalf prioriteitenHet VNZ schuift in zijn memorandum twaalf prioriteiten naar voor die moeten leiden tot een duurzaam én Vlaams gezondheidsbeleid.