...

Drie werkpakketten vormen een hecht geheel. De nota schuift de timing sterk ineen: de uitwerking valt samen met de totstandkoming van de wetgeving zelf. De tijd dringt wellicht. Een eerste pakket is het wetgevend werk, het tweede de vorming van de ziekenhuisnetwerken en het derde de totstandkoming van het zorgstrategisch plan.Voor de organieke wetgeving op de ziekenhuisnetwerken is de Vlaamse minister bevoegd voor Volksgezondheid aangewezen op zijn federale collega. De federale ministerraad keurde onlangs de wetteksten goed in een eerste lezing - er volgt nog een tweede lezing. Vandeurzen geeft als "meest optimistische timing" dat het Staatsblad de wet eind dit jaar publiceert. De Vlaamse minister wacht daar niet op om zelf al de erkenningsnormen beginnen vast te leggen. Het voorbereidende werk is gestart. Het meest optimistische scenario is dat de erkenningsnormen voor de netwerken negen maanden na de organieke wet in het Staatsblad verschijnen.Het Besluit van de Vlaamse Regering over de regionale zorgstrategische planning staat ook al in de steigers, maar nog niet duidelijk is in hoeverre de federale wetteksten als kapstok kunnen dienen.Het tweede pakket is de totstandkoming (de 'inventarisatie') van de ziekenhuisnetwerken zelf. De Vlaamse administratie praat deze weken met de ziekenhuizen over hun intentieverklaring. Voor de Vlaamse overheid moeten de ziekenhuisnetwerken 'logische' zorggebieden vormen, rekening houdend met 'bestaande patiëntenstromen'. Clusters moeten goede combinaties vormen die een optimale verzorgingsgraad verzekeren in een bepaalde regio. Verder moet de netwerkkaart 'maximaal' overlappen met de 'regionale zorgzones' - die telkens een viertal eerstelijnszones groeperen. Eind september moeten de 'finale' intenties voor netwerkvorming bekend zijn. Die worden in het najaar afgetoetst aan de zorg - gebieden en -zones, aan de afstemming op de geestelijke gezondheidszorg, revalidatie-instellingen,...Het derde pakket is de zorgstrategische planning. Niet het aanbod maar de behoefte van de bevolking moet de organisatie van de zorg sturen. Twee documenten geven belangrijke input om deze planning te steunen "op epidemiologische gegevens, kwaliteitsindicatoren en wetenschappelijke evidentie".Het KCE-rapport 289As van vorig jaar schatte de benodigde ziekenhuiscapaciteit in voor de nabije toekomst. Technologische vernieuwing maakt het mogelijk ziekenhuiszorg te verplaatsen naar een ambulante setting. De KCE-studie wordt nu omgezet in een hulpmiddel om de bedcapaciteit correct af te stemmen.Op 16 april levert het studiebureau Deloitte samen met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid de studie 'Zorgstrategische planning in Algemene Ziekenhuizen' op. Deze studie moet het mee mogelijk maken de komende maanden een nieuw sjabloon te ontwikkelen dat de theorie van zorgstrategische planning helpt in praktijk om te zetten. Verder komt het er dan op aan de ziekenhuizen(netwerken) te ondersteunen om tegen 2019 de regionale zorgstrategische planning aan te vatten.