...

De Zesde Staatshervorming hevelde de bevoegdheid over de huisartsenkringen over naar de Gemeenschappen. In het Staatsblad van 17 juli verscheen het recente besluit van de Vlaamse overheid dat de opdrachten, de erkenning en de financiering van de kringen regelt. Dat besluit is geldig vanaf 2015.Grootste kringHet Agentschap Zorg en Gezondheid staat voortaan in voor de erkenning van de kringen. Het erkent één kring per huisartsenzone. De huisartsenzones bestaan uit een of meer gemeenten (in Antwerpen en Gent eventueel een of meer delen van een gemeente). Zijn er verschillende kringen kandidaat, dan kiest het Agentschap voor die met het meeste aantal leden.De Vlaamse minister van Volksgezondheid bepaalt welke gemeenten tot een huisarstenzone behoren. Kringen kunnen, als ze het daarover onderling eens zijn, de minister vragen de huisartsenzone aan te passen.In het Hoofdstedelijke Gewest Brussel erkent de Vlaamse overheid één huisartsenkring.OpdrachtenDe kringen verenigen alle huisartsen van de zone die vragen om lid te zijn. Ze vertegenwoordigen de huisartsen uit hun zone en dienen ook als aanspreekpunt voor de huisartsen. Ze organiseren een 'huisartsenpraktijkpermanentie' (de wachtdienst blijft een federale materie) en hebben daarnaast een aantal andere opdrachten.De kringen moeten de eerstelijnszorg, en in het bijzonder de huisartsgeneeskunde, promoten en de toegankelijkheid optimaliseren. Ze bevorderen de multidisciplinaire samenwerking in hun zone. De kringen sluiten samenwerkingsovereenkomsten met de lokale ziekenhuizen (in het KB van 8 juli 2002 klonk dit nog tentatief). Ze stimuleren ook - dat is geheel nieuw - de gegevensdeling tussen huisartsen onderling, en tussen huisartsen en zorgactoren "met een meer gespecialiseerd aanbod".De Vlaamse overheid erkent kringen voor onbepaalde tijd. Maar om erkend te blijven moeten kringen ieder jaar tegen eind mei bij het Agentschap een jaarverslag indienen, samen met een financieel verslag. De administrateur-generaal van het Agentschap kan een kring controleren, of laten controleren door de Zorginspectie. Er is in een procedure voorzien voor de schorsing of intrekking van de erkenning van een kring (en het beroep daartegen).FinancieringDe kringen krijgen jaarlijks - als de administrateur-generaal daarvoor het licht op groen zet - een basisfinanciering van 0,2260 per inwoner van de huisartsenzone. Wanneer ze een centraal oproepnummer organiseert, krijgt een kring een bijkomende subsidie van 0,1977 euro. Een kring zonder centraal oproeproepnummer die werkzaam is in een gebied met minder dan 125 inwoners per vierkante kilometer, krijgt een bijkomende subsidie van 0,1412 euro per inwoner. Deze bedragen gelden voor 2015 en worden jaarlijks geïndexeerd.Dit besluit vervangt (onder meer) het KB van 4 juni 2003, dat de financiering van kringen regelde. De Vlaamse regering gebruikt als uitgangspunt de bedragen vastgelegd voor 2013.