...

Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), verspreidde er ook een persmededeling over. Daarin wijst ze op het "prangende huisartstekort": samen met Domus Medica wilt ze de situatie beter monitoren. HuisartsenkringenDaarom bevat het toekomstig Besluit van de Vlaamse Regering - er moet nog een advies ingewonnen worden van de Raad van State en van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens - ook een nieuwe opdracht voor de huisartsenkringen. Die moeten jaarlijks rapporteren aan de Vlaamse Overheid over het aantal actieve huisartsen in hun werkingsgebied, het aantal haio's, de demografie van de huisartsenpopulatie, de samenstelling van de huisartsenpraktijken en de mate waarin die een patiëntenstop hebben ingesteld.Het ontwerp-BVR bepaalt telkens dat om in aanmerking te komen voor een renteloze lening of een subsidie, de huisarts moet ingeschreven zijn bij de huisartsenkring. De huisarts moet deelnemen aan de huisartsenpermanentie zoals beschreven in artikel 21 van de Kwaliteitswet.Nieuwe ImpulseoDe Vlaamse regering keurde de krachtlijnen van de 'nieuwe Impulseo' overigens al in november vorig jaar goed, in een nota die Crevits voorganger, Wouter Beke, toen nog voorlegde.Huisartsen kunnen de eerste vijf jaar dat ze zich installeren - dat is, zich hebben ingeschreven in de huisartsenpermanentie - een renteloze lening aanvragen van 35.000 euro. Ook een huisarts in opleiding kan al de lening aanvragen, als hij (meestal een vrouw weliswaar) kan aantonen dat hij een pand heeft aangekocht waarin hij binnen een jaar zijn praktijk zal starten.Een bijkomende lening van 10.000 euro kan de startende huisarts aanvragen om de ruimte of de infrastructuur te financieren van een praktijkverpleegkundige of een medewerker die de praktijk zal ondersteunen.Een huisarts kan ook een subsidie krijgen van tot 7.400 euro voor een medewerker die de praktijk ondersteunt (beheer en administratie), of voor een praktijkverpleegkundige - minstens een derde VTE. De huisarts moet wel minstens de helft van het loon uit eigen zak betalen.Wanneer drie huisartsen de subsidie aanvragen voor dezelfde medewerker - komen ze zo aan een maximumsubsidie van 22.200 euro. Maar wanneer vier huisartsen de subsidie aanvragen voor dezelfde medewerker, zullen ze elk maar een vierde van dat maximumbedrag ontvangen (5.550 euro). Subsidies aanvragen voor meer dan een medewerker is ook mogelijk.Opgewaardeerd bedragBovenop de subsidie van 7.400 euro komt er nog eens een mogelijk bedrag van 800 euro als de medewerker zijn competenties voor de praktijk verder uitbouwt. Die opleiding omvat minstens vier uur, waarvan minstens een uur mee moet gevolgd worden door de huisarts die deze subsidie aanvraagt.Volgen in een groepspraktijk bijvoorbeeld maar twee van de drie huisartsen die de subsidie voor de medewerker aanvragen, minstens een uur van de opleiding - dan kunnen die elk nog 800 euro extra aanvragen, maar de derde niet.In november was er overigens nog sprake van dat de subsidie per arts maar 6.700 euro zou bedragen, maar dat bedrag is ondertussen aangepast. Vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2023 zal het bedrag de gezondheidsindex volgen.2023 of 2022?Zoals ook al bekend was, verdwijnt de subsidie voor een telesecretariaat grotendeels. Alleen startende artsen kunnen hier vijf jaar gebruik van maken. De subsidie bedraagt maximum 3.400 euro per jaar. De Vlaamse overheid zet het geld liever in op praktijkondersteuners en -verpleegkundigen.Voor de uitbetaling en het beheer van de renteloze leningen en subsidies, sluit de Vlaamse overheid een contract af met andere organisaties - zoals al langer voor Impulseo gebruikelijk is.Voordat de Vlaamse regering het ontwerp-BVR definitief kan goedkeuren, wint minister Crevits zoals gezegd nog een aantal adviezen in. Maar de bedoeling is dat de nieuwe regeling van kracht wordt begin 2023.Wel zullen huisartsen, wanneer ze de eerste helft van het jaar 2023 een subsidieaanvraag indienen voor het loonkosten die dit jaar naar ondersteunend personeel van de praktijk zijn gegaan, al een beroep kunnen doen op de bepalingen uit dit BVR. Ze kunnen kiezen voor de oude regeling of voor de nieuwe, al naargelang hen het beste uitkomt.De tekst van het ontwerp-BVR en de nota met een artikelgewijze toelichting kunt u terugvinden op de website beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.