...

Vooreerst benadrukken de studenten (bij monde van het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg, VGSO) dat het hen plezier doet dat de minister nu blijkbaar bereid is tot een vorm van dialoog omtrent het maatschappelijke probleem van het artsentekort, ook al verloopt deze dialoog via de pers. "Wij menen echter in uw conclusie te lezen dat voor u de teerling geworpen is: uw besluit tot afschaffing van de contingentering voor de knelpuntspecialismen staat kennelijk vast en u hoopt dat uw uitleg voldoende is om ons van uw gelijk te overtuigen", luidt het. "Nu we eindelijk kennis hebben mogen nemen van uw argumentatie, zijn we er echter nog meer van overtuigd dat uw voorstel gebaseerd is op een foute voorstelling van de zaken."Het VGSO pleit voor de uitbouw van een artsenkadaster alvorens aan de planning van het medisch aanbod geraakt wordt.De open brief aan minister Onkelinx kan u hier integraal lezen.