...

Vlaanderen start de Europese Vaccinatieweek in stijl. Tijdens de Gezondheidsconferentie van zaterdag 21 april worden de doelstellingen van het vaccinatiebeleid tot 2020 vastgelegd.Vlaanderen doet het zeker niet slecht wat vaccinaties betreft. De vaccinatiegraad bij kinderen is al heel hoog. Maar bij volwassenen is de situatie niet zo duidelijk. Ook blijven sommige groepen in de samenleving onvoldoende gevaccineerd. Daardoor vinden soms lokale epidemietjes plaats van mazelen, kinkhoest , bof...OptimaliserenOptimaliseren van het vaccinatiebeleid en het opstellen van een nieuw actieplan zijn zeker nodig. Vooral omdat de vorige Vlaamse doelstelling ondertussen al dateert van 1998 - voor de periode die liep tot 2002. Niet dat er in de tussentijd niet heel wat gebeurd is: nieuwe vaccins zoals dat tegen HPV kwamen beschikbaar, het vaccinatieschema werd aan nieuwe inzichten en nieuwe vaccins aangepast, Vaccinnet werd opgestart, de koudeketen werd verbeterd, enzovoort.De formulering van de vorige doelstelling was bovendien ruim: "In het jaar 2002 moet de preventie van infectieziekten op significante wijze worden verbeterd met name door het verder verhogen van de vaccinatiegraad voor aandoeningen als polio, difterie, kinkhoest, tetanus, mazelen, bof en rubella." Een nieuw geformuleerde doelstelling dringt zich op, die ook duidelijker geëvalueerd kan worden.Daarover bogen zich in het afgelopen jaar een viertal werkgroepen. Die namen de wetenschappelijke onderbouwing, de registratie, de uitvoering van het beleid, en de communicatie onder de loep. Dat werk resulteerde in een 'tussentijds rapport' dat begin januari werden teruggekoppeld naar de verschillende actoren. Het definitieve resultaat wordt zaterdag voorgesteld.Bent u gevaccineerd?Het rapport bevat een aantal concrete subdoelstellingen. Zo moet voor kinderen het tijdschema strikter gerespecteerd worden. Meer aandacht gaat er vooral naar de vaccinatie van volwassenen: in 2020 moet de helft van de zwangere vrouwen gevaccineerd zijn tegen de seizoensgriep, en ook de helft van de risicogroepen voor influenzacomplicaties jonger van 65 jaar. De vaccinatiegraad bij 65-plussers moet de internationale streefnorm van 75% hebben bereikt. Gezinsleden van baby's moeten beter zijn ingeënt tegen kinkhoest. Een andere focus zijn sommige beroepsgroepen. In 2020 moet minstens de helft van de gezondheidswerkers al in orde zijn met de jaarlijkse griepvaccinatie .Vlaanderen wil een vaccinatiebeleid ontwikkelen voor de gehele bevolking, van de geboorte tot het einde van het leven - met bijzondere aandacht voor risicogroepen. Het beleid moet een garantie bieden van kwaliteit, en effectief en efficiënt beschermen tegen infectieziekten die door vaccinatie kunnen voorkomen worden.Men moet, om dit te kunnen beoordelen, niet alleen geregeld de vaccinatiegraad meten maar ook de immuniteit in de bevolking aan de hand van serologische studies. Er moet een beter surveillancesysteem komen om de incidentietrends van de infectieziekten beter te volgen.Een correcte en coherente communicatie is een hoeksteen van het vaccinatiebeleid. Daarom zal men een vast bedrag van het budget opzijzetten om de communicatie veel doelgerichter te maken.Welke arts is verantwoordelijk?Het rapport pleit voor duidelijkere taakafspraken. Er moet een hoofdvaccinator komen voor de basis- en de inhaalvaccinaties in verschillende doelgroepen. De arts van Kind en Gezin zou dat bijvoorbeeld zijn voor baby's en niet-schoolplichtige kinderen. De CLB-arts zou die taak hebben bij schoolgaande kinderen. De huisarts houdt de vaccinatiestatus van zijn volwassen patiënten bij via het gmd of het gmd+.Patiënten kunnen overigens zelf de hoofdvaccinator aanwijzen. Een adolescent kan bijvoorbeeld de huisarts aanwijzen als hoofdvaccinator (in plaats van de schoolarts). Die huisarts is dan verantwoordelijk voor het zorgvuldig opvolgen van het vaccinatieschema.Dat er een hoofdvaccinator is ontslaat andere vaccinatoren niet van hun verantwoordelijkheid. Ze moeten mee instaan voor de follow-up en er ook over blijven waken dat de nodige (inhaal)vaccinaties zijn uitgevoerd.VaccinnetVaccinnet wordt een steunpilaar van het vaccinatiebeleid. Registratie van vaccinaties in deze databank zou over afzienbare tijd verplicht worden.Een kwalitatieve registratie is immers essentieel om het vaccinatiebeleid individueel en collectief op te volgen. Vaccinnet zou in de toekomst gekoppeld worden aan Vitalink. Dat zou bijvoorbeeld op termijn alle burgers in staat stellen hun eigen vaccinatiestatus na ge gaan.Koppeling van de Vaccinetgegevens via het rijksregister naar andere databanken zou het mogelijk moeten maken de risicogroepen te detecteren die ondanks alles nog uit de boot vallen.