...

De artsen die voor een ziekenfonds een dergelijk consult aanbieden, moeten de algemene regels voor een videoconsult respecteren, onafhankelijk blijven van het ziekenfonds, en de privacyregels respecteren. Zo stelt de Orde in zijn laatste advies.Zorgvuldige anamneseDe algemene regels werkte de Orde al uit in een vroeger advies. Ze houden in dat de arts de patiënt kent, toegang heeft tot diens medisch dossier, en de continuïteit van de zorg verzekert. De Orde aanvaardt dat zich in de bijzondere situatie van een pandemie situaties kunnen voordoen die een uitzondering op deze regels rechtvaardigen. De patiënt heeft geen huisarts, bijvoorbeeld. Het medisch dossier is niet toegankelijk of het bestaat gewoon niet.De arts moet tijdens de videoconsultatie dan wel bijzonder zorgvuldig tewerk gaan en waakzaam blijven. De techniek moet hem de mogelijkheid bieden een volledige en voldoende gedetailleerde anamnese af te nemen. De arts moet zich een beeld kunnen vormen van de voorgeschiedenis en de medische situatie van de patiënt.De arts die de videoconsultatie houdt moet in ieder geval de zorgcontinuïteit verzekeren.Naast deze algemene regels stelt de Orde in deze situatie nog enkele specifiek regels voorop. Zo moet de arts professioneel onafhankelijk optreden en over zijn therapeutische vrijheid waken.Hij kan ten aanzien van een patiënt niet optreden als behandelend arts én als ziekenfondsarts. Hij respecteert het beroepsgeheim en de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De informatie die hij verzamelt als behandelend arts speelt hij niet door aan het ziekenfonds, behalve wanneer de patiënt daar goed geïnformeerd zijn uitdrukkelijke toestemming voor geeft.De arts moet verder goede banden hebben met de eerstelijnszorg om voor de continuïteit van zorg te kunnen instaan.Het videoconsult moet vooral beantwoorden aan een behoefte bij de patiënt en niet zozeer een commercieel belang van het ziekenfonds dienen.