...

Volgens de nieuwe technische ramingen zal het Riziv in 2019 (bij ongewijzigd beleid) 26,8 miljard euro uitgeven. Volgens het 'normatieve kader' mag de begroting in werkelijkheid 26,5 miljard euro bedragen. Dat is inclusief de groeinorm van 1,5% en een index van 1,45%. Ook het effect van de overschrijding van de spilindex in augustus is dan al mee ingecalculeerd evenals een aantal extra budgetten voor het masterplan internering, psychologische zorg en enkele sociale maatregelen.Nieuwe initiatievenHet Verzekeringscomité neemt akte van de beslissingen van de ministerraad van 26 juli om geen nieuwe besparingen uit te voeren in de sector geneeskundige verzorging. De ministerraad was zich bewust van de geraamde overschrijding op het Riziv-budget, maar had zelf een aantal herberekeningen uitgevoerd en bijkomende maatregelen voorgesteld in de geneesmiddelensector, waardoor het tekort gecompenseerd kan worden.Het Verzekeringscomité becijfert dat in de periode 2015-2018 de sector geneeskundige verzorging alles tezamen 1,67 miljard euro heeft bespaard. Dat leidt tot toenemende tariefonzekerheid, stelt het. Het vraagt dat, wanneer er volgend jaar ruimte zou vrijkomen in het budget, dit gaat naar 'nieuwe initiatieven'. Het geeft in de bijlage van de begrotingsnota een heel waslijstje van voorstellen uit de verschillende deelsectoren.Volgens de nieuwste technische ramingen, en als de dit jaar geplande besparingsmaatregelen worden doorgezet, zou er in 2019 een overschot kunnen zijn van ruim 200 miljoen euro op de begroting voor de geneeskundige sector.Farmaceutische sectorHet risico blijft dat alle budgettaire ruimte ingenomen wordt door de overschrijdingen in de farmaceutische sector. Het Verzekeringscomité bekijkt de herramingen van de regering en de bijkomende besparingsmaatregelen in de farmaceutische sector die de ministers voorstellen, met een kritisch oog en vindt dat de methodologie vaak betwistbaar is, en de geplande maatregelen niet ver genoeg gaan.Het Verzekeringscomité pleit voor de oprichting van een 'werkgroep farmaceutische specialiteiten' waarin de verschillende partners betrokken worden. Die moet verdere beheersmechanismen in de geneesmiddelensector uitwerken, en kan ook helpen om de transparantie van het systeem van artikel 81-contracten te vergroten. Het Verzekeringscomité wil de hervorming 'clawback' en de incorporering van de opbrengst ervan in de Riziv-begroting, zoals de regering het voorstelt, verder bekijken.Het Verzekeringscomité pleit voor een transversale langetermijnvisie op de begroting. Het betreurt dat door de structurele blokkering die de regering handhaaft, de reële groeinorm eigenlijk lager ligt dan 1,5%.Deze begrotingsnota moet nog goedgekeurd worden door de Algemene Raad van het Riziv en vertrekt dan naar de regering.