...

Overheid en ziekenfondsen hadden dan toch oor voor de argumenten van de artsensyndicaten. Ze legden uit dat heel wat artsen niet klaar zijn om de regeling derde betaler verplicht toe te passen voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming, zeker met de vakantie in aantocht. Maandagavond stemde het Verzekeringscomité in met een overgangsperiode van drie maanden - tot 1 oktober dus - zodat de artsen nog de nodige maatregelen kunnen nemen. Die modaliteiten werden eerder al beloofd in de medicomut.Bvas-voorzitter Jacques de Toeuf is verheugd over de ommezwaai. "De verplichting om de derde betaler op papier toe te passen, blijft bestaan. De artsenbank heeft echter toch een uitstel van twee jaar kunnen bedingen om alles op informaticaniveau in orde te brengen. De elektronische derde betaler geldt dus enkel voor artsen die daar de gepaste software voor hebben. Bovendien is er voor deze legislatuur geen verdere uitbreiding van de verplichte derde betaler voorzien."Onder die voorwaarden heeft de artsenbank in het Verzekeringscomité dus voor de modaliteiten van het KB over de verplichte derde betaler gestemd. Een KB dat overigens in het Parlement werd goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur.Dokter de Toeuf wees verder nog op het feit dat de niet-geïnformatiseerde artsen die nu twee jaar respijt krijgen, vaak oudere collega's zijn. "Maar hun manier van geneeskunde beoefenen is evenveel waard. Wat zal er over twee jaar gebeuren als ze nog steeds niet op de informatica zijn overgestapt? Verliezen ze dan hun patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming, die samen met hen oud zijn geworden? Het gaat hier om een categorie artsen die stilaan verdwijnt, ze verdienen daarom een andere behandeling." De vertegenwoordiger van de minister riposteerde droogweg dat de informatica de toekomst is.Ten slotte wijst de Toeuf erop dat het andere luik van het probleem - het verplichte betalingsbewijs in het kader van de transparantiewet - een doorschuiving van de administratieve last van de ziekenfondsen naar de arts inhoudt. Een evolutie die de Bvas-voorzitter ronduit schandalig vindt. Hij stelt daarom voor dat de artsen dan maar 3% meer ereloon aanrekenen, het bedrag dat de tarificatiediensten afhouden.