...

Het Vlaams s Geneeskundig Studenten Overleg maakte vorige week de resultaten van een bevraging bekend: vier op tien van de artsen-specialisten in opleiding, en de helft van de huisartsen in opleiding, kreeg al te maken met grensoverschrijdend gedrag.Het VAS vindt fysiek, psychisch en seksueel geweld tegenover artsen - en nog meer tegenover artsen in opleiding - volstrekt ontoelaatbaar.Het syndicaat verwijst naar bewustwordingscampagnes en de concrete acties waaraan het meewerkte in de voorbije jaren. Zo kwam er een brochure tot stand over de veiligheid van artsen, werd er gepleit voor zerotolerance, en werd wat de veiligheid betreft er werk gemaakt van een 'gedeeld beroepsgeheim' met justitie.Het VAS ondersteunt de oproep voor een betere omkadering en opleiding inzake het omgaan met agressie, voor de oprichting van een onafhankelijk meldingspunt voor alle artsen, die in opleiding incluis, en voor een onafhankelijke ombudsdienst.Het VAS wil, met zijn know-how terzake, samenwerken met het VGSO, 't HOP en de VASO om maatregelen uit te werken om agressie en geweld aan te pakken en te voorkomen.