...

Het Vas zegt dat het het probleem van het bestaande tekort al op de agenda heeft gezet van de 'Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen', van het bureau van die raad, en in de beide werkgroepen - voor de specialisten én voor de huisartsen. Het tekort werd er ook al besproken. Ook het andere probleem van het veel grotere tekort dat er aankomt voor 2018, werd in deze overlegcommissies binnen FOD Volksgezondheid al aangekaart.Geen adequate financieringHet Vas ziet een aantal oorzaken voor het tekort aan opleidingsplaatsen. De opleidingsfunctie moet gekoppeld worden aan een drukke klinische praktijk, en dat moet dan op een kwaliteitsvolle manier kunnen gebeuren zonder dat dat de zorg voor patiënten in gedrang brengt en wachtlijsten teweegbrengt. Het Vas wijst er daarbij op dat de overheid nauwelijks geld vrijmaakt voor de beroepsopleiding van artsen: in de universitaire ziekenhuizen is de vergoeding van stagemeester ondermaats, en elders krijgen de stagemeesters helemaal geen vergoeding voor de extra inspanning.Het syndicaat wijst erop dat ook de criteria voor de opleidingsplaatsen en stagemeesters in bepaalde disciplines een drempel vormen. Er worden aan de haio's en de aso's, én aan de stagemeester, ook veel eisen gesteld om zowel in orde te zijn met de vereisten van de MaNaMa-opleiding als met de wet op de arbeidsduur. De Bvas heeft in de laatste Hoge Raad voor geneesheren-specialisten en huisartsen dan ook eens te meer aangedrongen op een adequate financiering van de beroepsopleiding. Deze financiering kwam de voorbije jaren ook meermaals ter sprake in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, waar Bvas er onder meer op aandrong om de weekend- en de wachtdiensten voor de aso's fatsoenlijk te vergoeden.Tot nu toe leverde dat geen resultaat op, stelt het Vas vast, maar haar afgevaardigden zullen ook in de komende jaren deze kwestie onder de aandacht blijven brengen van de nieuwe regeringsleden.