...

De Belgische bevolking zal de komende jaren blijven groeien met gemiddeld 25.000 personen per jaar. Dat is een trager tempo dan de voorbije 50 jaar (gemiddeld 40.000 personen per jaar). Tegen 2070 zal België 12,9 miljoen inwoners tellen, verwacht het Federaal Planbureau. De nieuwe bevolkingsvooruitzichten werden vandaag gepubliceerd.Vruchtbaarheid blijft laagHet Planbureau hanteert voortaan een andere methodologie om het gemiddeld aantal kinderen per vrouw te schatten. Voor België gaan de experts in het nieuwe referentiescenario uit van een gemiddeld niveau van 1,6 kinderen per vrouw in 2070. Dat is lager dan aan het einde van de jaren 2000 (1,86 in 2010), maar hoger dan het huidige niveau (1,52).De levensverwachting zal nog stijgen van 81,7 jaar in 2022 tot 88,9 jaar in 2070 (89,9 jaar bij vrouwen en 88,1 jaar bij mannen). De Belgische bevolking vergrijst daardoor nog verder: terwijl er in 2023 3,6 personen tussen 18 en 66 jaar waren voor elke 67-plusser, zal de verhouding in 2070 2,4:1 zijn. Door de vergrijzing en de veranderende levenswijzen (toenemend aantal echtscheidingen en scheidingen, hogere leeftijd waarop personen samenwonen, enz.) zal de huishoudensgrootte dalen van gemiddeld 2,3 personen per huishouden in 2023 tot 2,1 personen in 2070. Het aantal ouderen dat in een eenpersoonshuishouden woont, zal aanzienlijk toenemen. Migratie als drijvende kracht Tot de jaren 1970 was de demografische groei grotendeels te danken aan het natuurlijk saldo (geboorten min sterfgevallen). Sinds de jaren 2000 groeit de bevolking vooral door een positief migratiesaldo. Het Planbureau verwacht dat het migratiesaldo vanaf 2040 de enige drijvende kracht zal zijn achter de bevolkingsgroei, aangezien het natuurlijk saldo negatief wordt.Het Planbureau schat wel dat de migratie stabiliseert op ongeveer 160.000 personen per jaar. De emigratie stabiliseert rond 130.000 personen per jaar. Regionale verschillen Het Planbureau verwacht dat de bevolking tussen 2023 en 2070 in Vlaanderen met 17% groeit, terwijl deze in Wallonië slechts met 2% toeneemt en in Brussel met 4% daalt. Op lange termijn zullen Brussel (vanaf de jaren 30) en Wallonië (vanaf de jaren 40) een negatieve bevolkingsgroei kennen.