...

Van zodra er bij het begin van de pandemie vaccins beschikbaar waren, werden die grotendeels toegediend in de vaccinatiecentra en ook via die weg gefinancierd. Pas deze zomer - op 18 juli om precies te zijn - werd de eerste lijn bij de vaccinatie betrokken: artsen, officina-apothekers, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Het Riziv voorziet voor hen erelonen met terugwerkende kracht. Een aantal centra zijn blijven functioneren, andere openen nu opnieuw de deuren voor de herfstcampagne. Tegelijk blijft de eerste lijn instaan voor de vaccinatie in individuele en/of occasionele gevallen. Het Riziv vergoedt de artsen (ook die in de medische huizen) en de vroedvrouwen voor de toediening van het vaccin, evenals de officina-apothekers voor de bereiding, aflevering en toediening ervan. "Uit multidoseerflacons bereiden zij de covid-19-vaccins voor en leveren ze die als enkele dosissen (voor volwassenen of kinderen) aan artsen en verpleegkundigen, klaar voor toediening", legt het Riziv uit. "Ze kunnen zelf ook patiënten vaccineren." Medische huizen kunnen bovenop hun forfaitaire tegemoetkoming de covid-19-vaccinaties aanrekenen die door de artsen of verpleegkundigen werden uitgevoerd bij patiënten die ingeschreven zijn in het medisch huis.Voor de voorbereiding en de aflevering van een covid-19-vaccin ontvangt een apotheker 3,22 euro, en daarnaast nog eens 15,50 euro voor de toediening. Idem voor een verpleegkundige of een vroedvrouw. Nieuw is dat artsen dat laatste bedrag niet meer aanrekenen - de syndicaten hadden het als peanuts bestempeld - maar wel het ereloon voor een raadpleging of een bezoek. "De vergoeding voor het toedienen van het vaccin dekt alle kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering ervan, zoals de ontvangst van het vaccin, de opslag ervan, de eventuele verplaatsingen van de zorgverlener, de inenting zelf en de registratie van het vaccin." Als arts gebruikt u in dat geval de bestaande nomenclatuur voor consultaties of bezoeken. Let wel op: deze erelonen gelden enkel voor individuele of occasionele vaccinaties tijdens een consultatie of bezoek. "U kan ons geen consultatie of bezoek aanrekenen als u tegen covid-19 vaccineert in vaccinatiecentra, zorginstellingen, residentiële collectiviteiten, gemeentes, scholen, eerstelijnszones, of arbeidsgeneeskundige diensten." De arts heeft het vaccin rechtstreeks ontvangen van de apotheker, in enkelvoudige dosis bereid. Opdat de apotheker de voorbereiding en aflevering van het vaccin via derdebetalersregeling kan factureren, bezorgt u hem de naam en het rijksregisternummer van de patiënt, en uw Riziv-nummer. "Artsen, apothekers, verpleegkundigen of vroedvrouwen registreren elke vaccinatie en mogelijke bijwerking via het webplatform Vaccinnet+ of in het register dat door de gemeenschappen is opgezet voor de registraties van vaccinaties." Als een vaccinatie gefinancierd wordt in het kader van een proefproject (van een gewest of gemeenschap) kan u diezelfde vaccinatie niet aan het Riziv factureren. Campagnes worden op een andere manier gefinancierd. En patiënten die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds, stuurt u door naar een vaccinatiecentrum.