...

Vertrekpunt is dat de dokters hun werkcorrect doen enhun patiten enkel adviseren om thuis te blijven wanneer dat ook effectief nodig is.Maar de voordelen van het doktersbriefje wegen niet op tegen de mogelijke nadelen.Hetis nu eenmaal een van de weinig formele drempels om grijs en zwart arbeidsverzuim tegen te gaan, vindt Unizo.Algemene verplichtingOok de meldingsplicht die dezieke werknemerheeft tegenover de werkgever, kan strakker worden afgelijnd. Er bestaat niet eens een sanctie als de werknemer deze verplichting niet nakomt, aldus de werkgeversorganisatie. "Bovendien moeten werknemers het zogenoemdedoktersbriefje maar verplicht voorleggen aan de werkgever alseen CAO of het betrokken arbeidsreglement datvoorziet, of als de werkgever er expliciet om verzoekt. Unizo bepleit eenalgemene verplichting.Daarnaast streeft Unizo tevens een informele aanpak van absenteme na, gebaseerd op verantwoordelijkheid nemen en duidelijke afspraken.De werkgevers moeten absenteme bespreekbaar maken in het eigen bedrijf enaandacht hebbenvoor de absentemecijfers.Uit eerderUnizo-onderzoek bij 533 ondernemersblijkt het ziekteverzuim bij de Vlaamse KMO's lager te liggen dan het gemiddelde (12 dagen). Overigens is 81% van de werkgevers geen dag per jaar afwezig wegens ziekte.Slechts 32% van de werkgevers doet soms een beroep op een controlearts om na te gaan of de afwezige werknemer echt ziek is.