...

Het Besluit van de Vlaamse Regering over de zorgraden legt de regels vast voor de erkenning, de opdrachten, de samenstelling van deze raden die de werking van de eerstelijnszones aansturen. Het wordt samen met het eerstelijnsdecreet van kracht de maand die volgt op de verschijning in het Staatsblad - met een buffer van tien dagen die nog bij de verschijningsdatum moet worden opgeteld.De zorgraden brengen de sectoren van de gezondheidszorg en het welzijnswerk in de eerstelijnszone samen rond de tafel met de lokale besturen en vertegenwoordigers van de patiënten. Ze coördineren de samenwerking binnen de eerste lijn. Ze moeten zorgen voor een vraaggestuurde ondersteuning van personen met een complexe zorgvraag. Ze maken afspraken over het 'geïntegreerd breed onthaal'.De zorgraden telt effectief vier geledingen - het bestuursorgaan is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gezondheidswerkers, een van de welzijnswerkers, een van de lokale besturen (telkens vier tot zes mensen) en een van de verenigingen van patiënten/mantelzorgers/vrijwilligers (twee tot drie personen). Daarnaast kunnen nog maximaal vier leden worden aangesteld.Een beslissing die bij meerderheid wordt genomen moet een meerderheid hebben in elk van de vier genoemde geledingen.De zorgraden worden erkend door de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.Tussen de zorgraden wordt er een budget van bijna negen miljoen euro verdeeld. Dat gebeurt per 'gewogen' inwoner van de eerstelijnszones. Gewogen betekent de subsidie rekening houdt met een 'risicofactor': voor negen criteria kan de eerstelijnszone een punt krijgen dat meespeelt in die risicofactor.Criteria zijn bijvoorbeeld het aantal inwoners met een verhoogde tegemoetkoming, het aantal inwoners met het statuut chronische aandoening,...Naast de werkregels voor de zorgraden bevat de BVR ook een lijst van de erkende eerstelijnszones, met de gemeenten waaruit die zijn samengesteld.