...

De Nationale Commissie van maandag 22 maart kreeg een becijfering van wat het zou kosten om aso's en haio's dezelfde pensioenrechten en verzekering tegen werkloosheid te geven van andere werknemers. "Dat kost 52 miljoen euro alleen voor de pensioenrechten, en 63 miljoen als daar ook de werkloosheid in zit", weet Marc Moens (BVAS). Vraag is van waar dit geld moet komen. "We hebben als voorwaarde gesteld dat de aso's hetzelfde netto inkomen moeten behouden", stelt Reinier Hueting (Kartel/ASGB). "De sociale bijdragen voor het statuut moeten niet van de aso's zelf komen maar van ergens anders." Aan de werkgevers- zijde rijst dezelfde vraag: van waar komt het geld? Eerst moet zelfs duidelijk worden gemaakt wie eigenlijk de werkgever is. Is dat het ziekenhuis of de stagebegeleider? Een oplossing is er nog steeds niet. Momenteel ligt de kwestie tevens voor op de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. De artsen-specialisten in opleiding zijn bij dit overleg betrokken. Maar de huisartsen in opleiding staan hier wel aan de zijlijn. "We hebben voorgesteld om ook 't HOP (het overlegplatform van de huisartsen in opleiding) daarbij te betrekken", stelt Roel Van Giel (AADM). De BVAS kaartte in een brief ook de kwestie aan van het Riziv-voordeel voor artsen met pensioen die professioneel actief blijven en consultaties houden. "De vorige minister van financiën heeft nooit op de vragen daarover geantwoord. Jo De Cock zal de kwestie opnieuw aankaarten bij de huidige minister. Ondertussen zitten deze artsen al jaren op hun honger", aldus Moens. De twee Riziv-coördinatoren voor de wachtposten stelden een 'cartografie' voor de samenwerkingsverbanden van de wachtposten voor. Kartel/ASGB en AADM schreven evenwel een brief aan de voorzitter van de Nationale Commissie met de vraag om de vorming van die samenwerkingsverbanden met twee jaar uit te stellen. "Niemand heeft daar nu de tijd voor", beaamt ook Moens namens de BVAS. De kaart was samengesteld volgens de criteria van het betreffende KB. Dat leidt tot zeer grote wachtgebieden. "De hele kust vormt één zone. Je krijgt één gebied van het Meetjesland tot in de Vlaamse Ardennen. Zo een grote gebieden komt de kwaliteit van de zorg helemaal niet ten goede", aldus Moens. "Er is nog helemaal geen kijk op de financiering van die samenwerkingsverbanden", stelt Hueting. "Die verbanden vragen toch een heel andere organisatie dan één enkele wachtpost. Er moet bovendien een telefonische triage komen. Die is bijvoorbeeld nodig wanneer men op rustige momenten in het weekend wachtposten sluit en een rijdende wacht uitstuurt. Wanneer 's nachts de huisarts zich moet verplaatsen over een uitgestrekt gebied. De huisartsen hebben de 1733-protocollen opgesteld en uitgetest. Maar de overheid, hoewel die er al van in 2014 mee bezig is, is er nog altijd niet in geslaagd die uit te rollen over het hele land", aldus Hueting. Volgens Roel Van Giel gaf de Vlaamse coördinator, Herman Vijverman, overigens wel een goed overzicht van de knelpunten. "De conclusie is dat Jo De Cock een brief schrijft naar minister Vandenbroucke om de samenwerkingsverbanden effectief uit te stellen." Er moet ondertussen wel overleg starten tussen het Riziv, de FOD en de vertegenwoordigers van de minister en de artsen. Voor het grootste syndicaat, de BVAS, hoeft het overigens allemaal niet. Die hebben nog een procedure lopen bij de Raad van State om het hele KB over de samenwerkingsverbanden naar de prullenmand te verwijzen. "Een voorstel om de financiering van de mobiele equipes psychiatrische zorg(artikel 107) uit te breiden naar de leeftijdsgroep boven de 65 jaar, is goedgekeurd", meldt Hueting. Vooral in covidtijden werkt de leeftijdsgrens discriminerend. Bovendien kan er nu een beroep worden gedaan op de extra financiering voor de geestelijke gezondheidszorg. Er komt een strikte timing voor het naar voren schuiven van de gezondheidsdoelstellingen, van voorstellen voor doelmatige zorg om die doelstellingen te financieren, en van een model voor een meerjarenbegroting van het Riziv. "De verschillende akkoorden- en overeenkomstencommissies (artsen, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten,...) kunnen bij consensus tot drie gezondheidsdoelstellingen formuleren", vertelt Hueting. Ook formuleren ze bij consensus voorstellen voor doelmatige zorg (zoveel als ze willen). De voorstellen moeten tegen 30 juni gebundeld zijn. Ze worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité en de minister. In de loop van de zomer worden de voorstellen verwerkt in de Riziv-begroting voor 2022 - die al een meerjarenbegroting moet worden. De Commissie besprak ook al even de volledige overschakeling naar de elektronische facturatie bij de huisartsen. In de wetgeving daarover staat dat per KB moet worden vastgelegd wanneer die een verplichting wordt. "Maar eerst moet het Riziv de knelpunten in kaart brengen", stelt Van Giel. "Waar wordt de elektronische facturatie nog niet gebruikt? Wat is daar het probleem?"