...

De online enquête die Artsenkrant/Le Journal du Médecin samen met De Apotheker/Le Pharmacien in de loop van september organiseerde, kwam er op initiatief van een groep 'Twitteractieve' dokters (AK 2682). Zij vroegen zich af hoe de artsen uit het veld de dirigerende rol van de overheid in de aanpak van de coronacrisis ervaren hadden. Daarnaast stelden ze zich de vraag welke maatregelen overeind moeten blijven en wat er best aangepast wordt aan het gevoerde beleid. "De resultaten", zo luidt het, "kunnen onze overheden en Sciensano alvast inspireren in hun verder te voeren beleid." In onze vorige editie (AK 2685) lichtten we al een tipje van de sluier. Ondanks de hoge vaccinatiegraad toonden drie artsen en apothekers op de vier zich voorstander van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Dat resultaat verraste initiatiefnemer en woordvoerder dokter Frank Peeters. "Wat opvalt, is dat één vierde van de artsen geen verplichte vaccinatie wil. Terwijl het vanuit de media leek alsof er over verplichte vaccinatie van het verzorgend personeel eensgezindheid bestond onder de experts. Daaruit kunnen we besluiten dat een aantal artsen en apothekers zich niet of slechts éénmalig zal laten vaccineren", meent dokter Peeters. Als het van het medisch korps afhangt, is er voor de klinische inschatting van covid-patiënten alvast weinig nood aan triageposten georganiseerd door huisartsen. Slechts 16% van de artsen vindt dat dergelijke posten moeten blijven bestaan. Voor het leeuwendeel van de respondenten (66%) behoort dat veeleer tot het takenpakket van de huisartsenpraktijken. Een kleine tien procent ziet triage evenwel als een opdracht van de dienst spoedgevallen; ongeveer evenveel artsen hebben hierover geen mening of weet het niet. Frank Peeters: "De triageposten lijken verleden tijd. Ze worden best vervangen door de huisartsenpraktijken." Blijkens deze enquête en als het alleen van huisartsen en specialisten afhangt, worden PCR-testen voortaan voorbehouden aan drie categorieën mensen. Met name gaat het dan over de ernstig zieke patiënten met symptomen verdacht voor covid (69%), alle patiënten met twee symptomen zoals bepaald door Sciensano (54%) en alle hoogrisicocontacten (41%). Voor deze vraag konden verschillende antwoordmogelijkheden aangevinkt worden. Dokter Peeters leert hieruit dat PCR-testen vooral nog nodig zijn bij ernstig zieke patiënten met een vermoeden van covid. Domus Medica stelt vast dat huisartsen overstelpt worden met patiënten met infectieuze ziekten. Ook de huisartsenvereniging wil de teststrategie beperken tot een aantal categorieën - gevaccineerden enkel bij klinische indicatie, niet-gevaccineerden volgens gevalsdefinitie, 12-jarigen niet meer testen tenzij ze ernstig ziek zijn - en situaties zoals wanneer er nauwe contacten waren met de risicogroep, bij terugkeer van een reis, enz. De Artsenkrant-enquête peilde ook naar de houding van de artsen met betrekking tot de huidige vaccinatiestrategie. Immers, momenteel wordt de hele bevolking ingeënt, met inbegrip van mensen die al een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd. Is dat zinvol of niet? Kan dat beter? Uit deze enquête blijkt alvast dat het gros van de artsen (69%) 'helemaal' of 'eerder' akkoord gaat met de huidige vaccinatiestrategie. Wie 'eerder akkoord' gaat (28%), motiveert dat door erop te wijzen dat de strategie nodeloos ingewikkeld zou worden indien men een onderscheid maakt tussen wie al dan niet immuniteit heeft opgebouwd. "Toch enigszins verrassend", meent dokter Peeters. "Er is ondertussen immers voldoende evidentie over de langdurige immuniteit na infectie." Een opmerkelijk grote minderheid (31%) is het met die stelling eens. Ze gaan 'eerder niet' of 'helemaal niet' akkoord met de huidige strategie. Wie 'eerder niet akkoord' gaat, vindt dat met natuurlijk opgebouwde immuniteit toch op een of andere manier rekening moet gehouden worden (12%). En liefst één arts op de vijf (19%) gaat zelfs helemaal niet akkoord met de huidige strategie. Mensen met een natuurlijke immuniteit hoeven niet meer gevaccineerd te worden, oordelen zij. Opmerkelijk is alvast ook dat een grote meerderheid van artsen (61%) vaccinatie als niet alleenzaligmakend beschouwt. Ze vinden dat er meer aandacht mag gaan naar andere preventieve maatregelen. Voor 28% volstaan de huidige preventieve maatregelen wel.