...

Ziekenfondsen kunnen per vergissing toegekende bedragen later niet meer terugvorderen van hun leden. Dat bleek uit twee recente arresten van het Grondwettelijk Hof. Maar voor de aanvullende verzekering kunnen ze dat wel, zo blijkt uit een nieuw arrest van dat Hof.Wanneer een ziekenfonds een fout maakt bij het berekenen of uitbetalen van een vergoeding of uitkering, kunnen ze dat geld later niet terugvorderen van hun leden. Dat vloeit voort uit het Sociaal Handvest dat in 1995 van kracht werd, en werd bevestigd in twee recente uitspraken van het Grondwettelijk Hof (zie AK 2246 en 2279). De veronderstelling is wel dat de patiënt correct de nodige informatie doorgaf.Twee soorten 'aanvullende' verzekering ...In een uitspraak van 20 december jl. stelt het Grondwettelijk Hof dat hetzelfde niet geldt voor de aanvullende verzekering. Er bestaat een fundamenteel verschil tussen de verplichte en de aanvullende verzekering. De wetgever heeft de aanvullende verzekering bewust uit het Sociaal Handvest gelaten, en ook het Hof is van oordeel dat dat geen discriminatie inhoudt.Het Arbeidshof van Luik had daarover een vraag gesteld. Het voerde aan dat de wetgever wel de aanvullende verzekering door de fondsen voor bestaanszekerheid in het Handvest heeft opgenomen. Waarom dan de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen niet? Bovendien zijn voor de leden van een ziekenfonds de aanvullende verzekering van dat ziekenfonds ook verplicht. Het Arbeidshof stelt daarnaast vast dat het Handvest de ziekenfondsen een informatie- en adviesplicht oplegt, die niet in dezelfde mate geldt voor de aanvullende verzekering.De ministerraad voert echter aan dat er goede redenen zijn om de aanvullende verzekering van ziekenfondsen niet op dezelfde manier te behandelen in het Sociaal Handvest - en de rechters van het Grondwettelijk Hof sluiten zich hierbij aan. Het Handvest heeft de bedoeling de sociaal verzekerde rechtszekerheid te bieden op het vlak van de verplichte verzekering. De aanvullende verzekering die de fondsen voor bestaanszekerheid in wezen zijn, vallen ook onder die verplichte verzekering. Werknemers in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt kunnen er niet onderuit dat ze zich bij dat fonds moeten aansluiten. ... en twee soorten 'verplicht'De aanvullende verzekering van ziekenfondsen mag dan wel voor de leden van een ziekenfonds verplicht zijn, díe verplichting neemt de verzekerde zelf op zich. Hij kiest er immers voor om lid te worden van het ziekenfonds. Hij wordt geacht zich te informeren over het aanbod van het ziekenfonds en die keuze bewust te maken. Om dezelfde reden is ook de informatie- en adviesplicht van het ziekenfonds omtrent de aanvullende verzekering op heel andere wijze geregeld.Ziekenfondsen kunnen, als gevolg van dat fundamenteel verschil in het soort 'verplichting', onterecht toegekende bedragen in de aanvullende verzekering achteraf wel terugvorderen. Dat is: bedragen die toegekend werden tot ergens in 2010. De zaak waarvoor het Arbeidshof advies vroeg, ging immers om bedragen die werden toegekend in 2007 en 2008. En in april 2010 werd de wetgeving op de aanvullende verzekering bijgestuurd. Of die wijziging invloed heeft op onder meer het terugvorderen van per abuis toegekende bedragen, dat is weer een andere vraag.