...

Het primaire eindpunt van de studie was een samengesteld eindpunt van cardiovasculaire sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fataal CVA. De auteurs van de studie zijn tot de conclusie gekomen dat het aantal ernstige cardiovasculaire accidenten bij patiënten met een hoog CV risico significant lager was als de systolische bloeddruk lager was dan 140 mmHg dan bij een bloeddruk hoger dan 140 mmHg. Bij de patiënten bij wie de systolische bloeddruk werd verlaagd tot minder dan 120 mmHg, was de incidentie van CVA lager, maar dat gunstige effect werd geneutraliseerd door een hogere incidentie van coronaire accidenten. (referentie: Weber MA et al. Am J Med. 2013;126:501)