...

Een huisartsenwachtpost wilde van de Orde weten of de mogelijkheid bestaat om aan de patiënten aan te kondigen dat dit soort voorschriften systematisch geweigerd wordt."Het doel van een huisartsenwachtpost bestaat erin de continuïteit van de zorg te verzekeren in afwezigheid van de vaste huisarts, in het kader van de organisatie van de bevolkingswachtdienst ", antwoordt de Orde. "In deze context moet de arts, bij een gerichte tussenkomst die verder zal opgevolgd worden door de behandelende arts, een antwoord bieden wat betreft een bepaald probleem bij een patiënt die hij doorgaans niet kent."De Orde beseft wel dat een vertrouwensrelatie tot stand brengen tussen de arts en de patiënt, noodzakelijk voor het uitoefenen van een goede geneeskunde, in deze omstandigheden ingewikkeld kan zijn, in het bijzonder wanneer de arts zich vragen stelt over het eventuele bestaan van een verslaving.Verantwoordelijkheid"In het algemeen en speciaal ten opzichte van alle substanties die een afhankelijkheid kunnen creëren, heeft de arts de morele en sociale plicht bij het voorschrijven een preventieve en waakzame houding aan te nemen door de patiënten gezondheidsinformatie en -vorming te bieden", gaat het verder. Hij moet zich terdege bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid bij het voorschrijven van geneesmiddelen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen."De arts moet eveneens vermijden behandelingen of geneesmiddelen voor te schrijven op eenvoudig verzoek van de patiënt, zonder dat diens toestand dit medisch rechtvaardigt. Hij waakt erover geneesmiddelen voor te schrijven in gepaste vorm en hoeveelheid teneinde overconsumptie en overdosering tegen te gaan. De arts zet zich in om elke vorm van afhankelijkheid te voorkomen. Hij wijst de patiënt onder meer op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico's bij langdurig gebruik ervan."Ook al moet het voorschrijven van benzodiazepines of morfinederivaten uiterst voorzichtig gebeuren, toch kan een arts daarom niet van bij het begin en systematisch dergelijk voorschrift uitsluiten zonder de patiënt eerst onderzocht te hebben, argumenteert de Orde. "Er zijn omstandigheden waarin zo'n voorschrift gerechtvaardigd kan zijn, zelfs tijdens de wachtdienst."Deontologisch niet verantwoordHet komt er in die gevallen op aan om aan de kleinst mogelijke verpakking van de laagste dosis voor te schrijven en de behandelend arts op de hoogte te brengen. Verder moet de arts met wachtdienst de patiënt inlichten en sensibiliseren en hem aanmoedigen om met zijn behandelend arts een therapeutisch project op lange termijn uit te werken of hem doorverwijzen naar aangepaste zorgstructuren.Een vooraf aangekondigde en systematische weigering om benzodiazepines of morfinederivaten voor te schrijven binnen een medische wachtpost is bijgevolg deontologisch niet verantwoord, besluit de Orde.