...

Even recapituleren. Een recente uitspraak van Cassatie leek de jarenlange supplementenoorlog ten voordele van de ziekenfondsen te beslechten. Maar Marc Moens zag dat anders (AK van 5 augustus), zeker omdat het arrest van Cassatie amper gemotiveerd is.Daarom raadde Moens zijn achterban aan om alles gewoon bij het oude te laten. Verder supplementen aanrekenen dus. De Bvas-voorzitter ervaart de brief van Marc Justaert als een provocatie.TerugbetalingJustaert vraagt in zijn schrijven namens het Intermutualistisch College expliciet dat de ziekenhuizen laten weten dat ze afstappen van de supplementen. Voorts behouden de ziekenfondsen zich het recht voor om de terugbetaling te vorderen in individuele dossiers die al geregistreerd zijn. Tot slot zullen de ziekenfondsenleden ondersteunen die om terugbetaling vragen.In zijn antwoord wrijft Marc Moens de CM-voorzitter een inbreuk aan op enkele rechtsprincipes. Schending privacyTen eerste wijst hij de dwingende vraag van Justaert af naar informatie over de supplementenregeling. "U zou ziekenhuizen hoogstens heben kunnen vragen om dergelijke gegevens op 'vrijwillige basis' mee te delen. Het ongemotiveerde arrest is volgens hem ook onvoldoende om de supplementen niet meer te betalen.Bovendien hekelt Moens het feit dat Justaert bij zijn brief ook de uitspraak van Cassatie voegde, met vermelding van de identiteit van een van de partijen. "Dat is in strijd met de privacywetgeving."Zoals eerder al aangekondigd, zal de Bvas zijn leden bijstaan voor de rechtbank, mocht het tot een juridische vervolging komen wegensaangerekende supplementen.