...

De laatste vier à vijf jaar is het aantal huisartsen in opleiding in Vlaanderen met een dikke 70% toegenomen. In Brussel en Wallonië zien we ook een toename, maar lang niet zo uitgesproken. Alleen in Vlaanderen neemt de belangstelling voor huisartsengeneeskunde meer toe dan voor de specialistische opleidingen in het algemeen (zie het artikel op blz. 2 in AK2327).Niet meer mannelijke haio'sIn hoeverre speelt de vervrouwelijking van het beroep een rol in die evolutie? Wanneer we de cijfers in 2012 vergelijken met die in 2005 (het eerste jaar waarvoor de cijfers op de website van FOD Volksgezondheid beschikbaar zijn), blijkt dat de belangstelling voor huisartsgeneeskunde inderdaad samenhangt met de vervrouwelijking van het beroep.In 2005 volgden 107 mannelijke artsen in Vlaanderen de beroepsopleiding huisartsgeneeskunde en 196 vrouwelijke studenten. In 2012 is het aantal mannelijke haio's maar lichtjes toegenomen, namelijk tot 112. De gehele toename van haio's is dus eigenlijk toe te schrijven aan vrouwelijke belangstelling voor het huisartsenberoep: in 2012 waren er volgens de statistieken van Volksgezondheid 324 vrouwelijke huisartsen in opleiding.Algemeen fenomeen In andere gewesten is de vervrouwelijking evenwel nog meer uitgesproken dan in Vlaanderen. Daar zou het aantal huisartsen achteruitgeboerd zijn als de instroom van vrouwelijke artsen niet zo sterk was toegenomen. In 2012 is in totaal bijna driekwart van de haio's in Vlaanderen én in België vrouwelijk: exact 74%. In 2005 bedroeg het aandeel van de vrouwelijke haio's 61% voor heel België - voor Vlaanderen alleen bedroeg dat dan al wat meer, namelijk 65%. Ook andere specialismen zijn sterk vervrouwelijkt, al trekt de huisartsenopleiding wel meer vrouwelijke artsen aan dan gemiddeld. Voor alle opleidingen van arts-specialist samen ligt de verhouding vrouwen tegenover mannen in 2012 op precies 60-40. Ook hier zie je een verdere vervrouwelijking tegenover 2005: toen bedroeg de verhouding nog 56 tegenover 44.