...

De vergoeding is bedoeld voor artsen die artsen-specialisten in opleiding in het ziekenhuis begeleiden - zowel niet-universitaire als universitaire ziekenhuizen.De vergoeding van 719,75 euro per maand wordt proportioneel aangepast aan de werkelijke activiteitsgraad van de aso, zoals die genoteerd staat in het stageplan. Voor wetenschappelijke stages, bijvoorbeeld, bedraagt de vergoeding maar 50%. Ook rotatiestages en extramurale stages komen in aanmerking. Bij wetenschappelijke stages, buitenlandse stages of specifieke stages is het de coördinerend stagemeester die de vergoeding mag aanrekenen.De FOD Volksgezondheid berekent de vergoeding waarop de arts recht heeft aan de hand van de stageplannen die bij de Gemeenschappen werden ingediend en die werden goedgekeurd. De stagemeester moet natuurlijk erkend zijn door de FOD.Bij de indiening van de aanvraag via MyRiziv, verneemt de arts meteen het bedrag waarop hij volgens die berekeningen van de FOD recht heeft.Is de arts het niet eens met de bedrag, dan heeft hij volgens de website van het Riziv 60 dagen de tijd om hiertegen beroep aan te tekenen bij de Leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging.De arts vindt op de website een formulier waarmee hij zelf een overzicht kan geven van de aso's die hij begeleid heeft, de periode van deze begeleiding en de hoedanigheid waarin deze begeleiding plaatsvond. Wanneer hij beroep aantekent moet hij dat formulier ingevuld opladen.De FOD zal dan deze aangeleverde gegevens vergelijken met die in de eCAD-databank - en eventueel contact opnemen voor verduidelijking.De aanvraagperiode loopt van 22 juli tot 17 oktober - dat is, tot 90 dagen na publicatie in het Staatsblad op 19 juli van het KB dat het bedrag voor 2020 vaststelt.De website van de FOD vermeldt overigens dat artsen een beroep volgens de procedure van het Riziv moeten aantekenen vóór 17 oktober. Volgens het KB kan de stagemeester dit toen binnen de 60 dagen "te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing".Huisartsen en arbeidsartsen vallen buiten deze regeling, evenals arts-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde, in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise, en in het beheer van gezondheidsgegevens.