...

De verordening legt vast waar de partijen zich aan moeten houden bij het gebruik van de vijf diensten van MyCareNet, die (vooral) op de huisartsen gericht zijn: hoofdstuk IV-attesten, beheer van het GMD, raadpleging van de verzekerbaarheid, raadpleging van het terugbetalingstarief voor de patiënt en facturatie (derde betaler).99% vs 99% De tekst somt de verplichtingen op, zowel van de zijde van MyCareNet als die van de gebruiker. De verplichtingen van MyCareNet (en de verzekeringsinstellingen) slaan bijvoorbeeld op de correctheid en het up-to-date zijn van de gegevens. Die van de zorgverleners eveneens op de volledigheid en tijdigheid van de verstrekte gegevens - onder meer.MyCareNet moet continu beschikbaar zijn en dit, op maandbasis, voor 99% van de tijd - met uitzondering van geplande onderhoudsbeurten. Voor de meeste diensten waarvoor een antwoord vereist is, moet dat antwoord er "binnen enkele seconden" komen. Dat antwoord kan bijvoorbeeld een weigering zijn, omdat gegevens ontbreken. Bij een hoofstuk IV-aanvraag kan het antwoord ook luiden dat de adviserend arts van het ziekenfonds de aanvraag zal behandelen.De arts wordt natuurlijk geacht alleen gegevens van patiënten op te vragen met wie hij een therapeutische relatie heeft en - uiteraard - ook niet zomaar. Vraagt hij bijvoorbeeld de 'verzekerbaarheid' van een patiënt op, of de terugbetaling waarop een patiënt recht heeft, dan verbindt hij er zich toe er in 99% van de gevallen voor te zorgen dat een prestatie wordt aangerekend.EMD's De hoofdstuk IV-attesten die de arts elektronisch ontvangt, moet hij bijhouden in het (elektronisch) medisch dossier van de patiënt. De arts kan voor elk van de diensten afzonderlijk een volmacht verlenen . Dat moet hij tijdig met een formulier (verkrijgbaar op de website van e-Health) aan NIC melden. Dat lijkt, in de toekomst, vooral voor de facturatie belangrijk.De software aan beide kanten moet de uitgewisselde gegevens gedetailleerd loggen. Beide partijen kunnen per aangetekende brief de andere waarschuwen wanneer deze een inbreuk zou plegen op de vertrouwelijkheid van de gegevens.Niet alle diensten waarover deze verordening gaat zijn effectief al beschikbaar: de elektronische facturatie moet in 2015 klaar zijn. Volgens de roll-outinformatie op de website van MyCareNet is het elektronische beheer van het GMD ondertussen wel 'in productie' (maar we hebben nog niet geverifieerd in hoeverre dat wil zeggen dat alle ziekenfondsen klaar zijn). Acht EMD-pakketten hebben intussen bewezen dat ze de dienst kunnen implementeren (klik hier voor de lijst).