...

In tegenstelling met het wetsvoorstel dat Ecolo-Groen eind vorig jaar indiende, wil het wetsvoorstel van de sp.a - mee ondertekend door Kamerleden van de PS en PTB-GO! (*) - de Orde van Artsen en die van apotekers volledig afschaffen. Geen hiërarchieDe Hoge Raad zou samengesteld worden uit artsen, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, en 'paramedische beroepen' - aangevuld met specialisten in de deontologie en in patiëntrechten.Het wetsvoorstel wil het principe van hiërarchie binnen de zorgberoepen verlaten, toch krijgt de grote groep van artsen nog een groter aantal vertegenwoordigers binnen de raad. Ook de verpleegkundigen krijgen extra zitjes.Codes en adviezenDe Hoge Raad zou de gemeenschappelijke deontologische grondprincipes vastleggen voor ieder gezondheidsberoep - maar daarnaast ook de specifieke regels voor iedere groep afzonderlijk. De Koning moet deze codes bekrachtigen.De Hoge Raad zou daarnaast adviezen uitbrengen over de deontologische regels op vraag van een lid van een regering, de voorzitters van de parlementen of de senaat, of "een orgaan bedoeld in deze wet".TuchtcollegesAan de Hoge Raad wordt een tuchtorgaan toegevoegd, het Toezichtscollege van eerste aanleg, én een Beroepscollege. Op ieder niveau is er een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling.Mogelijke sancties die deze colleges kunnen uitspreken zijn de waarschuwing, de berisping, de (tijdelijke) schorsing of verlies van het recht het beroep uit te oefenen - naast onbezoldigd gemeenschapswerk en administratieve boetes ten voordele van de Schatkist.Schone leiMet de Orde van Artsen en de Orde van Apothekers maken de auteurs van het wetsvoorstel komaf, omdat ze het resultaat zijn van een "corporatistisch gedachtegoed". De KB's 79 en 80 moeten nietig worden verklaard.De hervormingsvoorstellen van de Orde zelf doen volgens hen niet terzake, omdat ze er maar gekomen zijn door druk van buitenaf. De Orde "vergeet blijkbaar welke negatieve rol ze heeft gespeeld bij de democratisering van de gezondheidszorg (...)".Of het voorstel van oppositielid Maya Detiège veel kans maakt, is zeer de vraag. In deze tijd van schaarste zou de FOD Volksgezondheid bovendien de financiële lasten van dit deontologische orgaan moeten gaan dragen.(*) De ondertekenaars van het voorstel zijn naast Maya Detiège Monica De Coninck en Karin Jirofleé voor sp.a. Voor de PS tekenen Alain Mathot en André Fréderic. En voor PTGO! Raoul Hedebouw en Marco Van Hees.Het voorstel 54K1443/001 vindt u op de website van de Kamer.