...

In het wetsvoorstel staat dat "naast de voordelen die in het raam van het sociaal statuut overeenkomstig de hiervoren bedoelde bepalingen worden toegekend, kan de Koning, na advies van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen of van de Overeenkomstencommissie van de betrokken sector, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, andere voordelen toekennen aan alle of aan sommige categorieën van zorgverleners die geacht worden te zijn toegetreden tot de termen van het akkoord of van de overeenkomst, en de voorwaarden en toepassingsregelen ter zake bepalen."Op een vraag over deze maatregel, verduidelijkte minister van Volksgezondheid Maggie De Block in de Kamer dat het bepaalde voordelen betreft (namelijk het gegarandeerde inkomen) voor zorgverleners die nog actief zijn na de pensioenleeftijd. Dit is het geval bij tal van artsen. Retroactief effectCatherine Fonck (cdH) toonde zich bezorgd over het retroactieve effect van deze aanpassing aan artikel 40 betreffende het sociaal statuut. "We willen het mogelijk maken voor artsen die met pensioen zijn na 1 januari 2016 - en dus geen recht meer hebben op deze voordelen - dit statuut toch te behouden", aldus De Block. Met minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werd lang gezocht naar een oplossing voor de artsen, die na een hervorming van deze laatste, na hun 65e vrij mogen blijven verder werken zonder inkomenslimiet.Het wetsvoorstel maakt het eveneens mogelijk om vergoedingen uit te keren aan kandidaat-huisartsen, kandidaat-specialisten en stagemeesters in de geneeskunde en tandheelkunde, na een advies van de medicomut. Deze uitkeringen, die betaald zullen worden door het Riziv, moeten deze opleidingen aantrekkelijker maken.(Vertaling Emily Nazionale)