...

Meer dan twee derde van de ziektelast in Europa wordt veroorzaakt door kanker en andere niet-overdraagbare ziektes. Een groot deel van deze last kan vermeden worden. Binnen de Europese Unie vertegenwoordigen niet-overdraagbare ziektes een aanzienlijk bedrag van 115 miljard euro per jaar aan gezondheidsuitgaven. Deze cijfers, met daarbij alle menselijke leed van de getroffen personen, benadrukken de urgentie/de noodzaak van gecoördineerde actie.Er bestaan echter aanzienlijke verschillen tussen de gemeenschappen en binnen de gemeenschappen door individuele kenmerken en contextuele elementen, onder andere het socio-economische statuut, het geslacht, de geografische ligging, de leeftijd, een eventuele beperking of migratieachtergrond. In het Joint Action PreventNCD project werkt Sciensano samen met meer dan 100 andere partners. Het project bestaat uit verschillende Work Packages. RisicopersonenHet Kankercentrum van Sciensano coördineert work package 10 "Risicopersonen identificeren". Het doel daarvan is de gezondheidsdeterminanten op het niveau van het individu te handelen. Sciensano wil een overzicht geven en empirische bewijzen genereren over het gebruik van gepersonaliseerde en gestratificeerde risicopreventie, om zo bij te dragen aan de vermindering van kanker en andere niet-overdraagbare ziektes.Meer dan 20 pilootstudies zullen uitgevoerd worden over verschillende aspecten van gepersonaliseerde en gestratificeerde risicopreventie, onder andere de integratie van genetische determinanten in het gezondheidszorgsysteem, de risicofactoren (in het bijzonder tabaksontwenning), lichaamsbeweging en een holistische aanpak van de personen bij wie kanker gediagnosticeerd is.Sciensano leidt ook - samen met het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid van Slovenië - work package 4 "Duurzaamheid". Dit team werkt samen met beleidsmakers in Europese instituten en met beleidsmakers op nationaal niveau.De dienst Gezondheidsinformatie van Sciensano is betrokken bij work package 5 "Reglementering en fiscaliteit", work package 8 "Surveillance" en work package 9 "Gezondheid in alle policies".