...

Wie als ex-kankerpatiënt sinds 1 februari jl. een schuldsaldoverzekering wil afsluiten kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een zogenaamd 'recht om vergeten te worden'. Dat betekent dat de verzekeraar bij de beoordeling van de aanvraag geen rekening mag houden met het feit dat de aanvrager eerder kanker had en genezen is. De verzekeraar mag al evenmin op basis van een ziekte die 'moet vergeten worden' extra bijpremies vragen waardoor het contract 'duurder' wordt voor de ex-patiënt. Bovendien mag de verzekeraar deze kankeraandoening ook niet uitsluiten uit het verzekeringscontract. Toch betekent dit alles niet dat de verzekeraar sowieso verplicht is om een verzekering aan te bieden aan een gewezen kankerpatiënt. De verzekeraar mag namelijk - zoals bij iedereen die een aanvraag indient - de aanvraag beoordelen. Alleen mag hij bij de beoordeling van de aanvraag geen rekening meer houden met het feit dat de aanvrager kanker had. Op basis van andere gegevens kan hij nog altijd een hogere premie vragen of in het slechtste geval zelfs weigeren om een schuldsaldoverzekering te geven. Bijvoorbeeld als de aanvrager een roker is. Het 'recht om vergeten te worden' geldt niet voor alle verzekeringen die men wil aangaan. Het geldt alleen voor schuldsaldoverzekeringen van een hypothecair krediet of van een beroepskrediet. Op andere soorten verzekeringen, zoals een klassieke levensverzekering, vindt de wet geen toepassing. De wet is ook alleen van toepassing op verzekeringscontracten die worden afgesloten sinds 1 februari 2020. Sloot uw patiënt voordien een schuldsaldo-verzekering af met een hoge bijpremie, dan kan hij zich niet op de wet beroepen. Maar hij kan wel in onderhandeling gaan met zijn verzekeraar om de premie te verlagen, of de bestaande verzekering opzeggen en een nieuwe verzekering aangaan. Kiest uw patiënt voor deze laatste weg, dan is het van belang de premie van de oude en de nieuwe verzekering te vergelijken en ervoor te zorgen dat er geen onderbreking is in de periode van verzekerd zijn. Het 'recht om vergeten te worden' speelt vooreerst voor mensen die een schuldsaldoverzekering aanvragen na genezen te zijn van kanker. Uitgangspunt is dat een verzekeraar er tien jaar na het beëindigen van een succesvolle kankerbehandeling geen rekening meer mee mag houden bij de beoordeling van de aanvraag om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Als einde van een kankerbehandeling geldt de datum waarop de actieve behandeling van de kankeraandoening succesvol werd afgerond, op voorwaarde dat zich geen nieuwe opstoot van kanker heeft gemanifesteerd. Een voortgezette behandeling van het type hormoontherapie wordt volgens de wettekst niet beschouwd als een actieve behandeling. Deze verhindert dan ook niet dat de termijn van tien jaar begint te lopen. De termijn van tien jaar kan overigens worden aangepast in functie van leeftijdscategorieën en/of het type van kankeraandoeningen. Voor bepaalde vormen van kanker kan dan ook een kortere termijn in aanmerking worden genomen. De wet maakt het verder mogelijk een 'recht om vergeten te worden' in te voeren voor bepaalde chronisch ziekten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan HIV, chronische leukemie, chronische hepatitis en zo meer. Er kunnen ook een aantal chronische ziekten gedefinieerd worden waarvoor de verzekeraar wél een bijpremie mag aanrekenen, al is het wel zo dat een KB de hoogte ervan kan begrenzen. Het feit dat uw patiënt het recht heeft om vergeten te worden, betekent niet dat hij zijn vroegere ziekte niet moet melden op het moment van de verzekeringsaanvraag. Hij of zij zal namelijk allicht een medische vragenlijst moeten invullen. Hierbij moet de ziekte wel degelijk vermeld worden, zelfs als uw patiënt volledig genezen is en de behandeling al meer dan tien jaar geleden werd afgerond. Doet uw patiënt dat niet, dan loopt hij of zij een aanzienlijk risico. In dat geval legt uw patiënt immers een valse verklaring af. De kans bestaat dan dat het verzekeringscontract uiteindelijk nietig wordt verklaard met alle gevolgen van dien. Blijkt dat de verzekeraar van uw patiënt dit 'recht om vergeten te worden' niet respecteert, dan kan die het dossier voorleggen aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Meer gegevens daarover vindt u terug op de website opvolgingsbureau.be. Dit bureau kan weigeringen of voorstellen tot bijpremie voor een schuldsaldoverzekering onderzoeken. Het bureau geeft zijn advies binnen de 15 werkdagen vanaf de ontvangst van het volledige dossier. Uw patiënt moet daarbij het voorstel van de verzekeraar bezorgen alsook een akkoordverklaring tot inzage van het medisch dossier. De verzekeraar zal gevraagd worden om het dossier aan te vullen.