...

Pro memorie: 'Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg' was een initiatief van het Antwerpse Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) in samenwerking met Nederlandse en Vlaamse partners waaronder de Universiteit Antwerpen. Het startte in april 2021 en liep tot december 2022. Het werd gefinancierd door Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverstijgende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Doel van het project was om de voorspellende elementen te identificeren die ervoor zorgen dat zorgverleners- en professionals voor een andere job kiezen. Een gemeenschappelijk arbeidsmarkt- en maatschappelijk probleem in Vlaanderen en Nederland... "Binnen Blijf aan Z selecteerden we vijf grote voorspellers van uitstroom. Op basis hiervan ontwikkelden we een meetinstrument voor zorgteams dat deze voorspellers in kaart bracht op een dashboard. Daarnaast ontwikkelden we twee trajecten om uitstroom tegen te gaan en retentie te verhogen. In het kader van het eerste traject volgden leden van een team een opleiding om de veerkracht van collega's en het team in zijn geheel te verhogen. Het tweede traject richtte zich op leidinggevenden", zegt projectcoördinator Annelies Van den Eynden. "In het algemeen ervaarden de deelnemers de trajecten positief. Velen vroegen of er een vervolg kwam, zodat nog meer collega's konden deelnemen." Zo geschiedde: 1 mei van dit jaar ging 'Samen aan Z, anders werken in de zorg' van start. Net zoals Blijf aan Z is het een grensoverstijgend Interreg-project. De looptijd is ditmaal langer, namelijk drie jaar. Met uitzondering van enkele nieuwe partners is er aan het kernteam weinig veranderd. Provincie Antwerpen coördineert opnieuw. Concreet biedt Samen aan Z verschillende gratis trajecten aan voor zorg- en welzijnsorganisaties. Elk traject zet in op een andere doelgroep en een andere uitdaging. De insteek van de trajecten 'Team Champions Welzijn' en 'Leidinggeven om te boeien en te binden' blijft hetzelfde. Daarnaast doen twee nieuwe doelgroepen hun intrede. Annelies Van den Eynden beschrijft kort: "'Veerkrachtig Starten' is een opleidingstraject waarin startende zorgverleners leren hoe ze hun veerkracht op de werkvloer kunnen verhogen. Ook wie in zijn dagdagelijkse functie starters begeleidt en opleidt, is welkom in dit traject. Het traject 'Care2Adapt' is bestemd voor medewerkers die in de zorgorganisatie een brugfunctie vervullen tussen innovatie en de werkvloer. Zij worden tijdens het traject gecoacht en ondersteund om een innovatie-idee te implementeren binnen hun organisatie." Voor alle trajecten zijn er meerdere opstartmomenten. Momenteel is het mogelijk om in te schrijven voor de trajecten 'Team Champions Welzijn', 'Leiden om te boeien en te binden' en 'Veerkrachtig Starten'. Op de eerst volgende editie van 'Care2Adapt' (rond innovatie) is het wachten tot oktober 2024. Om het welzijn van zorgverleners en -medewerkers te meten en de effecten van de genoemde trajecten op te volgen, ontwikkelden de partners een applicatie. "We verzamelen data via klassieke vragenlijsten, maar ook via activiteitstrackers zoals Fitbit. Die data komen vervolgens terecht in live dashboards waar deelnemers rechtstreeks de resultaten kunnen raadplegen. Zorgverleners en -medewerkers krijgen zo meer inzicht in hun welzijn, dat van hun team, of van de organisatie", licht Annelies Van den Eynden toe. "Als je deelneemt aan een van de trajecten neem je automatisch ook deel aan de applicatie en kan je deze beginnen te gebruiken vanaf de start van het traject. Neem je niet deel aan een traject, maar wil je toch de applicatie uitproberen, dan kan dit ten vroegste vanaf maart 2024." De trajecten vinden afwisselend plaats in Vlaanderen dan wel Nederland, of op een locatie ertussenin. Annelies Van den Eynden: "We willen benadrukken dat Samen aan Z een Vlaams-Nederlands project is. Wij kunnen leren van de Nederlandse projectpartners en deelnemers, en zij van ons. In die context voorzien we ook gezamenlijke terugkomdagen zodat de deelnemers van de verschillende trajecten en doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en onderling ervaringen kunnen uitwisselen over hun deelname."