...

Myers en collega's voerden een systematische review met meta-analyse. Ze includeerden studies waarin patiten werden vergeleken die kort voor een operatieve ingreep al dan niet waren gestopt met roken. Aanleiding voor deze review was de bezorgdheid die hier en daar werd geuit dat stoppen met roken binnen de acht weken voorafgaand aan een operatieve ingreep de postoperatieve uitkomst in het gedrang zou brengen. Rokers die kort voor een operatieve ingreep waren gestopt met roken (recente rookstoppers) zouden namelijk een minder goede klinische uitkomst hebben dan patiten die al vroeger waren gestopt. Volgens Myers hoeft dat echter niet te betekenen dat een recente rookstop risicovol is, maar kan het er gewoon op wijzen dat een recente rookstop minder gunstig is dan een vroege rookstop.Postoperatieve complicaties Negen studies werden gecludeerd. E vond een gunstig effect van recente rookstop tegenover blijven roken, en geen van de studies vond ook maar enig nadelig effect van een recente rookstop. In een meta-analyse was rookstop binnen de acht weken voorafgaand aan heelkunde, niet geassocieerd aan een toename of afname van postoperatieve complicaties.De auteurs besluiten dat de bezorgdheid voor de nadelige effecten van rookstop kort voor een operatieve ingreep ongegrond is. Ze dringen aan op grotere studies om deze gegevens te bevestigen.Myers en haar team benadrukken dat patiten aangemoedigd moeten worden om zo vroeg mogelijk te stoppen met roken, maar dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat het advies om kort voor een operatieve ingreep te stoppen met roken, geen enkel probleem inhoudt.