...

Naar aanleiding van een tussentijds rapport van de werkgroep New Deal voor de huisartsen, vroeg minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een advies over de rol van de praktijkassistenten aan verschillende raadgevende organen binnen de FOD Volksgezondheid.Op de website van de FOD is het advies van de Federale Raad voor de Paramedische Beroepen, daterend van begin februari, terug te vinden. De FRPB bracht samen advies uit met de Technische Commissie. De minister vroeg ook advies aan de Federale Raad en Technische Commissie voor Verpleegkunde en aan de Hoge Raad - maar die documenten zijn (nog) niet terug te vinden. De minister definiëert in zijn adviesvraag het nieuwe beroep als volgt: "De praktijkassistenten ondersteunen de huisarts (en andere eerstelijnszorgverstrekkers) met de invulling van de onthaalfunctie en de uitvoering van IT en administratieve taken. Daarnaast kunnen ze, onder supervisie van de verantwoordelijke eerstelijnszorgverstrekker, enkele frequent uitgevoerde, 'geprotocolleerde technisch-ondersteunende (para)medische interventies' opnemen."De minister stipt daarbij nog aan dat het takenpakket van de praktijkassisten met name de huisartsen en de verpleegkundigen in staat moeten stellen zich beter toe te leggen op hun kerntaken. Zorgberoep?De Federale Raad voor de Paramedische Beroepen heeft nogal wat problemen met deze omschrijving. Ze juicht het principe van praktijkondersteuning toe, maar vraagt zich toch af wat precies de bedoeling is.Moet 'praktijkassistent' een zorgberoep worden, in de betekenis van de wet op de uitoefening van gezondheidsberoepen? De FRPB wijst erop dat als dat niet zo is , er belangrijke problemen ontstaan inzake de financiering, toegang tot nomenclatuur en kwaliteitsvereisten (uit de Kwaliteitswet). De Raad vraagt dat het woord (para)medisch precies beschreven zou worden. 'Invasieve' handelingenZe heeft geen problemen met de taken inzake het onthaal en administratie. Maar vindt het "niet opportuun en zelfs gevaarlijk" dat de praktijkassistent handelingen zou kunnen verrichten die toebehoren aan (andere) medische en paramedische zorgberoepen. Dat is zeker het geval met invasieve procedures zoals "bloedonderzoek"; Als niet-invasieve handelingen zouden worden gedelegeerd moet dat steeds gebeuren onder rechtstreeks toezicht van de behandelend arts, "op basis van een duidelijke procedure en in overleg met de betrokken paramedische beroepsgroep". De FRPB vraagt om een expliciete beschrijving van de handelingen die een praktijkassistent kan stellen, het liefst in de vorm van een gedetailleerde lijst zoals de wet dat doet voor verpleegkundigen en zorgkundigen.Opleiding De FRPB stelt ook de vraag af of voor het hele takenpakket zoals dat omschreven is een opleiding van 90 ECTS (Europese credit points) wel kan volstaan.Een verduidelijking van de rol en de taken van praktijkassistenten is in ieder geval nodig om te bepalen met welke opleiding zij de vereiste vaardigheden kunnen verwerven,De minister vraagt ook de mogelijkheden te onderzoeken van een overbrugging naar de praktijkassistentie vanuit andere zorgberoepen. De raad oppert dat een aanvullende opleiding tot praktijkassistent voor al erkende zorgberoepen misschien de eerste optie zou moeten zijn.