...

Hetzelfde geldt voor artsensyndicaten of andere beroepsorganisaties die zorgverleners bij het Riziv vertegenwoordigen. Het Riziv stelde een nieuwe procedure op voor het beoordelen van dossiers over de terugbetaling van mobiele apps. Die nieuwe procedure gaat van start op 1 oktober van dit jaar. De sector van mobiele toepassingen evolueert snel, stelt het Riziv zelf. Maar dat is niet zo zichtbaar op de website mhealthbelglium.be, die de apps inventariseert die in het het validatieproces zijn opgenomen. Nog maar één mobiele app, zo geeft de website aan, wordt terugbetaald. Dat nieuws van de eerste app die voor de doorbraak zorgde, is ondertussen al meer dan een jaar oud. (Zie ook noot helemaal onderaan!)Het KCE lichtte het validatieproces voor mobiele apps door en analyseerde de obstakels. Het Riziv reageert nu met een nieuwe procedure. Op kruissnelheid moet de terugbetaling op ongeveer een jaar tijd geregeld zijn, als je alle 'richttermijnen' optelt - maar voorlopig zal het nog wat langer duren. Voor het publiceren van een KB moet je ook een half jaar tellen. De vernieuwde procedure zal zelf na een jaar opnieuw worden doorgelicht.RichttermijnenHet Riziv publiceert onder meer een stroomdiagram van de hele procedure, met de verschillende fases. De Dienst van het Riziv beoordeelt de ontvankelijkheid van een nieuw ingediend dossier binnen de 30 dagen. Een multidisciplinaire werkgroep stelt een evaluatiedossier op en brengt een positieve of negatieve evaluatie uit binnen de 180 dagen. In principe tenminste, maar omdat het nieuw terrein is wordt voorlopig een richttermijn gehanteerd van 270 dagen. Binnen de richttermijn voor deze fase zit ook een periode van 30 dagen waarin de aanvrager voor de terugbetaling nog extra schriftelijke toelichting kan geven - mogelijk aangevuld met een korte mondelinge presentatie aan de werkgroep. De aanvrager kan om meer tijd verzoeken, maar verlengt dan zelf eigenlijk de richttermijn.Bij een positieve evaluatie formuleert de werkgroep een voorstel voor de terugbetaalde implementatie. Het Verzekeringscomité en de overlegorganen van betrokken zorgverleners krijgen 90 dagen de tijd om zich over dit voorstel uit te spreken. Voor de implementatie binnen een overeenkomst bedraagt de richttermijn twee maanden. Voor het uitwerken van een KB bedraagt de richttermijn 6 maanden.Er kan een 'overgangsterugbetaling' worden uitgewerkt in afwachting van een meer structurele integratie en terugbetaling.AanvraagZoals gezegd kunnen voortaan niet alleen de fabrikanten of de distributeurs een terugbetaling aanvragen, maar ook ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen en 'representatieve' beroepsorganisaties. Een wetenschappelijke vereniging moet eveneens 'representatief' zijn voor haar sector - wat vooral moet blijken uit haar activiteit.Ten slotte kunnen ook de leden van de multidisciplinaire werkgroep die het evaluatieproces uitvoert, zelf een dossier voor terugbetaling van een mobiele app indienen.Een mobiele app moet, om in aanmerking te kunnen komen, al een CE-markering hebben, genotificeerd bij het FAGG. Elektronische communicatie en gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners voor zorg op afstand moeten beveiligd verlopen.Er zijn verschillende aanvraagformulieren ('templates') voor het indienen van een (vrij omstandig) dossier, naargelang van wie de aanvraag indient (fabrikant, vereniging,... ). Dat dossier beschrijft de pathologie, het zorgproces, de doelgroep, de garanties qua veiligheid, de klinische studies die meerwaarde aantonen, een economische evaluatie,...Tijdelijke regelingWanneer nog niet alle vragen volledig beantwoord zijn, maar het innoverende karakter van de app 'early access' wenselijk maakt, kan de aanvrager om een tijdelijke terugbetaling verzoeken..Voor de aanvraag van een tijdelijke terugbetaling hebben de producent/distributeur of het ziekenhuis wel de steun nodig van een wetenschappelijke vereniging of beroepsorganisatie.Ook wanneer er tijdens het evaluatieproces van een terugbetalingsaanvraag sommige vragen nog niet voldoende beantwoord blijken, kan misschien overgeschakeld worden naar een aanvraag voor een tijdelijke terugbetaling.Een tijdelijke terugbetaling is drie jaar geldig - om van de standaardduur af te wijken is een motivatie nodig. Om de 18 maanden vindt een tussentijdse evaluatie plaats. De aanvrager dient een dossier voor een definitieve terugbetaling in zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van de tijdelijke regeling.Noot: Ondertussen is de terugbetaling voor de enig goedgekeurde app overigens al weer verstreken: de overeenkomst waarbinnen MoveUp werd vergoed liep maar tot 30 juni jl. Minister Vandenbroucke vertelde in de Kamercommissie Volksgezondheid op 4 juli dat de overeenkomst niet verlengd werd omdat een structurele - ruimere - oplossing in de maak is, met nieuwe nomenclatuur die kinesitherapie afstand terugbetaalt. Vier nieuwe mhealth-apps kregen ondertussen wel een positieve evaluatie, deelde de minister van Volksgezondheid mee. Een integratiepad is de vertragende factor. RemeCare moet worden geïntegreerd in een zorgpad. Voor Airview komt er een conventie , en voor FibriCheck en CardioCare@Home nieuwe nomenclatuur. De Vooruit-minister onderstreepte dat het uitwerken van het integratiepad voortaan de opdracht wordt van de multidisciplinaire werkgroep.