...

Het Verzekeringscomité zal maximum 30 projecten subsidiëren die het multidisciplinair overleg over het geneesmiddelenvoorschrift en de controle op de medicatie-aflevering moeten verbeteren. Binnen de RVT's zal daarbij overleg moeten plaatsvinden tussen de voorschrijvende artsen, de apotheker en de verantwoordelijken van de zorg (met name de verpleegkundigen). De CRA (coördinerend en raadgevend arts) moet uiteraard betrokken zijn bij dat overleg: één van de opzetten van het project is zijn rol nog preciezer te omschrijven.AanbevelingenDe proefprojecten omvatten ook de deelname aan gezamenlijke werkgroepen, begeleid door een universitair onderzoeksequipe, die twee thema's moeten uitdiepen: het gebruik van een geneesmiddelenformularium en het geneesmiddelenvoorschrift enerzijds; het verdelen, toedienen en opvolgen van de medicatie anderzijds, inclusief de controle op het correcte toedienen en de registratie. De universitaire onderzoeksequipe moet aanbevelingen uitwerken, die tijdens het project ook worden afgetoetst.Het gehele project heeft een looptijd van drie jaar, de deelname van de woonzorgcentra duurt 30 maanden. Ieder project kan een beroep doen op 1.500 euro opstartkosten, voor het bekostigen van de infrastructuur. Voor het overleg binnen het woonzorgcentrum krijgen de proefprojecten een maximale subsidie van 25.500 euro, gespreid over drie jaar. Voor de deelname aan de gezamenlijke werkgroepen maximum 12.000 euro, gespreid over twee jaar.De universitaire onderzoeksequipe krijgt een subsidie van 500.000 euro, gespreid over de drie jaar.Uit een jaarverslag zal moeten blijken hoe het geld is besteed. Een multidisciplinair overlegmoment mag per patiënt maximum 10 euro kosten, plus 3,43 euro als de CRA eraan deelneemt. Voor de deelname aan een gezamenlijke werkgroep mag 60 euro per uur worden aangerekend, voor een maximum van drie uur en van vier deelnemende personen.Gespreid Wie wil deelnemen, stuurt een voorstel naar de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv. Dat moet minstens getekend zijn door de apotheker(s), de verantwoordelijken van de RVT's en de CRA. De huisartsenkringen in de regio moeten bij het project betrokken worden, dat is: minstens worden geïnformeerd.Het project in een woonzorgcentrum moet betrekking hebben op minstens 35 patiënten, doorlopend, die zo representatief mogelijk worden verdeeld over de verschillende graden van zorgbehoevendheid. Bij de selectie van welke centra mogen deelnemen, zal gewaakt worden over een evenwichtige spreiding naargelang de grootte van het centrum (minder of meer dan 80 bedden) en de 'taalrol' (de verschillende landstalen).Bijkomende selectiecriteria worden gebruikt als er meer dan 30 aanvragen binnenkomen: de mate waarin het medisch voorschrift door informatica wordt ondersteund, de al aanwezige traditie voor overleg en het werken met een formularium.