...

Tweehonderd praktijken zullen in het eerste kwartaal van 2024 met de new deal van start kunnen gaan. Huisartsen krijgen tot eind november de tijd om zich hiervoor kandidaat te stellen.VergoedingenHet algemene principe was al bekend. De huisarts krijgt een lager tarief voor een consultatie of een bezoek. Daarentegen krijgt hij een hoger bedrag voor iedere 'vaste' patiënt met een GMD in zijn praktijk. Zo krijgt een huisarts (geaccrediteerd) in een new-deal-praktijk voor een consultatie bijna 16 euro, in plaats van de 30 euro in een klassieke praktijk. Ook de tarieven voor bezoeken en voor een videoconsult liggen lager.Onderstaande tabel vergelijkt de tarieven voor enkele prestaties. Een vollediger tabel met de nieuwe tarieven vindt u op de website van het Riziv.Voor patiënten met een 'vaste behandelrelatie' worden praktijken in de new deal extra vergoed. "In het nieuwe systeem blijft het GMD behouden, maar voor elke patiënt met een GMD (en die dus een vaste behandelrelatie heeft met een arts van de praktijk) wordt door de ziekenfondsen een bijkomende vergoeding betaald aan de huisartspraktijk, per kwartaal" - aldus de website van het Riziv. De 'capitatievergoeding' voor een patiënt van 25 tot 60 jaar zonder recht op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt iets meer dan 66 euro per jaar. De capitatievergoeding varieert naargelang de leeftijdsgroep waartoe de patiënt behoort. Opvallend is dat het bedrag voor patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming een stuk hoger ligt. In de leeftijdsgroep tussen 25 en 60 jaar komt dat dan uit op iets meer dan 130 euro per jaar.Voor een patiënt van 75 jaar of ouder met een recht op verhoogde tegemoetkoming bedraagt de capitatievergoeding iets meer dan 202 euro voor een heel jaar. De capitatievergoeding dekt uiteenlopende activiteiten, zoals triage, preventie en proactieve zorgprogramma's. Ook adviezen (chat, e-mail) en telefonische consults zitten in dit forfait begrepen.Praktijkmanagement en verpleegkundigePraktijken in de new deal hebben ook recht op een tegemoetkoming voor praktijkmanagement. Deze bedraagt maximaal 3.588 euro per kwartaal voor twee medewerkers samen (loontrekkend). Dat is dan voor een praktijk met minstens 4 artsen en 2.000 GMD-patiënten ('patiënten met een vaste behandelrelatie'). Er is ook een subsidie voor de uren die een verpleegkundige in de new-deal-praktijk presteert. Die bedraagt bijvoorbeeld 14.060,25 euro per kwartaal voor 36 gepresteerde uren per week. Daarvoor moet de praktijk wel minstens 3.000 vaste patiënten hebben. Naargelang een praktijk meer patiënten met 'een vaste behandelrelatie' heeft, kan ze meer uren terugbetaald krijgen. De praktijkverpleegkundige hoeft niet loontrekkend te zijn maar moet wel vast met de praktijk samenwerken.De subsidie dekt de volledige vergoeding voor het werk van de verpleegkundige in de praktijk - die kan geen andere prestaties rekenen. Andere prestaties voor de huisartsDe huisarts in de new deal kan de 'gewone' nomenclatuur gebruiken voor beschikbaarheidssupplementen en prestaties tijdens de wachtdienst, technische prestaties (ECG, spirometrie, hechtingen, ...), de zorgtrajecten, deelname aan een MOC, en de vergoeding bij de thuisopname van een patiënt.De huisartsen in de new deal krijgen ook gewoon de geïntegreerde praktijkpremie zoals hun collega's in de prestatiegeneeskunde.Het 'passantentarief' voor patiënten die geen vaste relatie hebben met de praktijk, is het tarief van de gewone nomenclatuur.ProefprojectDe new deal zal eerst proefdraaien in een project dat drie jaar loopt - bijsturing is mogelijk. Het KCE coördineert de evaluatie van de doelstellingen: het correcter vergoeden van sommige basistaken van de huisarts met het oog op meer kwaliteit en beschikbaarheid; het meer inzetten op samenwerking, taakdelegatie, preventie en proactieve zorg. De website geeft een uitvoerig lijstje.Alle praktijken kunnen toetreden tot het project - van solopraktijken tot wijkgezondheidscentra.In de komende weken organiseert het Riziv informatiemomenten. Domus Medica organiseert webinars op 21 september en op 5 oktober waarin het nieuwe financieringsmodel wordt toegelicht, en waaraan het Riziv deelneemt. Het Riziv zal ook nog een FAQ publiceren.Zoals gezegd kunnen praktijken die zich aangetrokken voelen tot het nieuwe model zich kandidaat stellen om deel te nemen aan het project - dat moet gebeuren tegen eind november.Wanneer er meer dan 200 praktijken geïnteresseerd zijn zal een selectie worden gemaakt, kijkend naar een goede spreiding per provincie, de urbanisatiegraad van en de huisartsendichtheid in de gemeente.De geselecteerde praktijken tekenen een overeenkomst met het Riziv.De informatie en tabellen van het Riziv vindt u op deze pagina.