...

In 2009 keerde het Riziv in totaal bijna vijf miljard euro uit aan zieke werknemers ter compensatie van loonverlies. Het gebeurt dat de ziekenfondsen fouten maken bij de berekening en uitbetaling van die uitkeringen. Ze hebben twee jaar de tijd om die onterecht uitgekeerde sommen terug te vorderen. Het Rekenhof stelt evenwel vast dat er lacunes bestaan in de procedures om onterechte uitkeringen op te sporen en terug te vorderen. De vergissingen worden niet altijd op tijd opgemerkt, zoals blijkt uit de controles van het Riziv, staat in het verslag aan het Parlement. De financie verliezen worden evenwel niet becijferd, betreurt het Rekenhof.De wetgeving voorziet wel sancties, maar die staan niet in verhouding tot de financie verliezen die kunnen ontstaan door onvoldoende nauwkeurige terugvorderingsprocedures, luidt het verder. Het Rekenhof stelt dan ook voor om te overwegen die onterechte betalingen ten laste te leggen van de werkingskosten van de ziekenfondsen. Bij de evaluatie van de werking van de ziekenfondsen moet het Riziv bovendien rekening houden met het beheer van de onterechte betalingen.