...

De visie van de vice-voorzitter van het Tiense ziekenhuis is opgenomen in een opiniestuk in De Tijd."Als bestuurders van een regionaal ziekenhuis worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd met een groeiende druk om de jaarrekening van onze instelling positief te houden, terwijl de kosten oplopen en de financiering door de overheid vermindert", aldus Hans Struyven. "Toch besteedt België 10,5 procent van het bbp aan gezondheidszorg, waarmee we net boven het gemiddelde in de EU zitten."Maar de gezondheidszorg zal in de toekomst duurder worden, onder meer door de vergrijzing. Dat zou volgens Struyven een verdere stijging van het aandeel van de gezondheidszorg in het bbp moeten toestaan. Maar gelet op de precaire financiële toestand in ons land, en in Europa, valt er meer heil te verwachten van veranderingen en verbeteringen in het ziekenhuiswezen."In deze verkiezingstijd moeten we nadenken over de verdere toekomst van ons ziekenhuislandschap", merkt Hans Struyven op. "Daarom stellen we als bestuurders van een regionaal ziekenhuis een model voor waarbij netwerken van regionale ziekenhuizen gebouwd worden rond tertiaire (of universitaire) ziekenhuizen. De tertiaire zorg wordt uiteraard verstrekt in de grote ziekenhuizen, waar ook aan onderzoek wordt gedaan, nieuwe technologieën worden uitgetest en opleiding wordt gegeven. Waar nodig kan de tertiaire arts als consulent optreden in een regionaal ziekenhuis. In andere gevallen worden patiënten meteen doorverwezen naar het tertiaire ziekenhuis.""De regionale ziekenhuizen kunnen functies optimaliseren door ze te bundelen", gaat Struyven verder. "De ziekenhuizen hebben de opdracht kwaliteit te meten, te optimaliseren en publiek te maken, zodat de patiënt een betere keuze kan maken tussen zorgverstrekkers. Daardoor zal er een kwaliteitsverbeterend effect zijn op interne processen in de ziekenhuizen."De eerstelijnszorg en de ambulante zorg dienen volgens Struyven nog verder uitgebouwd te worden, waarbij wat buiten het ziekenhuis kan, buiten het ziekenhuis wordt aangeboden via transmurale zorg."Er zijn zeker meer ingrepen die op ambulante basis kunnen gebeuren. Ziekenhuizen kunnen hubs uitbouwen waar diagnostiek en therapie samen met de eerste lijn wordt aangeboden, zeker voor chronische aandoeningen zoals diabetes, chronische nierinsufficiëntie of chronische longaandoeningen. De overheid kan de ambulante zorg en de samenwerking tussen ziekenhuizen stimuleren en financieren. De overheid dient bepaalde 'supergespecialiseerde' zorg ook te normeren en de kwaliteit van die zorg op te volgen, maar ook meer aandacht te besteden aan preventieve zorg."Hans Struyen besluit dat het debat over het financieringsmodel van onze ziekenhuizen moet gevoerd worden met alle actoren, ook de patiënt. Zo kan gestreefd worden naar een goede mix van financiering per prestatie, globale budgetten en pay for quality, om als einddoel de hoogste kwaliteitszorg te leveren."Daarbij moeten we blijven streven naar de door de patiënt zo geprezen gepersonaliseerde en bereikbare zorg. Die aspecten van zorg zijn vandaag precies de troef van de regionale ziekenhuizen."