...

Het beheer van langetemijnrisico's staat bij de aanpak van de pandemie voorop. Een lockdown wil de nieuwe regering zoveel mogelijk vermijden. Ze spreekt van een nieuw contract: hoe je op een veilige manier economische, sociale en culturele activiteiten zo goed mogelijk laten doorgaan. De regering wil inzetten op communicatie, transparantie, het aanbieden van instrumenten aan de bevolking.Een coronacommissaris, bijgestaan door een equipe, moet het beleid van de verschillende overheden op elkaar afstemmen. De commissaris wordt aangesteld voor één jaar - verlengbaar per zes maanden. Ons land zal beschikken over een generiek pandemieplan. Door de aanwezige expertise te bundelen in een Biopreparedness and Anti-Infectives Unit moet ons land een internationale speler kunnen zijn.TransparantieDe gezondheidszorg moet vertrekken vanuit een brede visie maar het programma formuleert een precieze doelstelling: tegen 2030 de gezondheidskloof zal het verschil tussen mensen met het hoogste en het laagste aantal te verwachten gezonde levensjaren met minstens 25% te verkleinen, het aantal vermijdbare sterfgevallen met 15% verminderen. De burgers hebben het recht om op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen en om zelf in te schatten voor welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam ze kiezen. Om public disclosure, inclusief vande patiëntenervaringen, te verzekeren wordt een gezondheidszorgdata-autoriteit opgericht. Sleutelwoorden zijn ook EBM en accountability. De regering kijkt toe op de voorstellen van de DGEC om de doelmatigheid en kwaliteit in de zorg te verbeteren.Groeinorm vanaf 2022Het Riziv heeft 1,2 miljard euro extra gekregen, plus 4,5% bovenop het bestaande budget, vooral om de werkomstandigheden van het zorgpersoneel te verbeteren en de instroom te verhogen: het zorgpersoneelfonds van 402 miljoen euro, 600 miljoen voor het nieuwe sociale akkoord, en 200 miljoen euro extra voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf 2022 zijn deze bedragen opgenomen in de basis voor de wettelijke groeinorm.Voor het jaar 2021 komt er nog een aparte budgetlijn buiten begrotingsdoelstelling om de meerkosten door covid-19 te kunnen opvangen. Voor het jaar 2021 zal de wettelijke groeinorm bepaald worden op basis van de technische ramingen van het RIZIV, rekening houdend met mogelijke technische correcties. (Het verwachte tekort op het gezondheidsbudget 2021 overschrijdt volgens recente schattingen ruim de groeinorm van 2,5%, nvdr).De groeinorm zal voortaan niet gelijkelijk verdeeld worden over de verschillende sectoren. Na overleg worden specifieke keuzes gemaakt.In het groeipad voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de eerste prioriteit terugbetaling van psychologische zorg door de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Daarnaast worden mobiele equipes verder uitgebouwd en wordt werk gemaakt van de ondersteuning van psychiatrische zorgprogramma's .Het RIZIV richt een transversale overeenkomstencommissie op voor de geestelijke gezondheidszorg, waarin de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen ook volwaardige partner zijn.De wervenDe ingezette hervormingen van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering worden voortgezet. Dat omvat het centraliseren van complexe zorg, samen met basiszorg dichtbij de patiënt. Daarnaast komen er verdere stappen voor meer gebundelde forfaitaire financiering en 'pay for qualityEen deel van de financiering kan mogelijk gebeuren op het niveau van het netwerk.De regering neemt met de belanghebbenden de financiering van de honoraria binnen de ziekenhuizen onder de loep. De groei van de ereloonsupplementen wordt gereguleerd, gestabiliseerd en vervolgens afgebouwd.Het werk aan de herijking van de nomenclatuur gaat verder. Alternatieven voor de klassieke ziekenhuisopname worden gestimuleerd, en de financiering van het dagziekenhuis bijgestuurd. De omzetting van ziekenhuisbedden in intermediaire structuren en de versterking van de ambulante zorg wordt gefaciliteerd. Dat gebeurt in overleg met de deelstaten om de zorgcontinuïteit voor chronische aandoeningen tussen de verschillende echelons aan te moedigen. In samenwerking met de deelstaten wordt de eerstelijnszorg gerevaloriseerd en versterkt.De wetgeving over de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) wordt hervormd: een patiënt wordt meteen naar het meest geschikte ziekenhuis getransporteerd, niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.FarmaDe beheersing van het geneesmiddelenbudget krijgt verder aandacht. Het aandeel van goedkope geneesmiddelen en biosimilars moet omhoog, en de volumes van het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen (antibiotica, antidepressiva, PPI,...) moeten omlaag. Om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te blijven garanderen, wordt het terugbetalingsproces, het prijszettingsmechanisme, de werking van de CTG en het gebruik van de 'managed entry agreements' grondig hervormd. De samenwerking met andere landen, zoals de gezamenlijke prijsonderhandelingen in Beneluxa, loopt door. De eerste minister organiseert opnieuw een "Biopharma R&D overlegplatform" en er komt een nieuw pact afgesloten met de farmaceutische sector. De regering wil van België een 'health and biotech valley' maken. WorkforceDe wetgeving op de gezondheidszorgberoepen (wet van 2015 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen/KB78) wordt verder herzien. Een samenwerkingsmodel moet taken toewijzen aan de meest aangewezen zorgverleners, met een plaats voor mondhygiënisten, tandartsassistenten en praktijkassistenten. Er komt een nieuw interfederaal orgaan dat de bevoegde federale en deelstaatministers adviseert over de medical workforce, afgestemd op de objectief vastgestelde behoeften van iedere gemeenschap. De federale quota en de subquota van de deelstaten worden op elkaar afgestemd, rekening houdende met knelpuntspecialisaties. Er komt een 'responsabiliseringsmechanisme' voor het geval dat de federale quota niet worden gerespecteerd.De wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering en de toepassing ervan blijft een werkpunt, met bijzondere aandacht voor het klachtrecht en de toegang tot het patiëntendossier.