...

Het kersverse kader voor de forensische psychiatrische instellingen vult het referentiekader voor de psychiatrische instellingen - dat onlangs nog een update kreeg - verder aan. Het past ook binnen het Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2015-2020."Het referentiekader focust op kwaliteitscriteria voor het zorgtraject, zoals de intakeprocedure, de observatie en diagnostiek, de begeleiding, evenals de doorstromingstrajecten en stopzettingen van de behandeling. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de interne rechtspositie, de samenwerking met familie en context, de infrastructuur, ...", legt Vlaams WVG-minister Jo Vandeurzen (CD&V) uit."Ook de samenwerking tussen de forensische settings en justitie worden in het referentiekader voor het eerst op scherp gezet", vult hij aan.De sector is zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit referentiekader, en dat is positief en constructief verlopen, verzekert het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daarnaast is er ook overleg geweest met de federale overheid.Dit referentiekader biedt een eerste set van kwaliteitseisen aan voor de residentiële forensische voorzieningen. In een volgende fase worden de kwaliteitseisen voor de ambulante settings en de mobiele teams verder uitgewerkt. In een derde fase komt dan de reguliere zorg voor forensische cliënten aan bod.Het referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg is binnen zes maanden na publicatie op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid toepasbaar.Met het oog op verdere verfijning voert het Steunpunt WVG een internationale literatuurstudie over good practices en kwaliteitseisen voor forensische zorg in andere landen.Een juridische werkgroep is opgestart, samen met de minister van Justitie en de federale minister van Volksgezondheid, om de beperkingen in de bestaande wetgeving te analyseren en een aangepaste rechtspositieregeling voor de forensische patiënt voor te stellen.