...

Recip-e is op kleine schaal gestart. In enkele regio's lopen proefprojecten. Parallel aan het klassieke voorschrift wordt een elektronisch voorschrift geproduceerd. Dat is een voorbereidende stap voor het elektronisch voorschrijven op landelijke schaal."In de regio van Sint-Niklaas zijn al een 30-tal artsen en apothekers bij het proefproject betrokken", licht Marc Nyssen van de VUB toe. Eind november vond er daar een seminarie plaats, en aansluitend daarop is het proefproject gestart. In Franstalig België had het wat meer voeten in de aarde. Er wordt eerstdaags ook een proefproject opgestart in de streek van Edingen.Op de achtergrondHet gaat om proefprojecten, maar niet meer om een testsetting. "Het betreft een volledige operationele omgeving, die gebruik maakt van de productieomgeving van het eHealth-platform." De artsen en apothekers maken de koppeling aan eHealth met behulp van echte certificaten. De datastroom loopt langs de geëigende wegen. "We hebben alle toestemmingen voor de elektronische gegevensuitwisseling, met name van de privacycommissie", verzekert Prof. Nyssen.Recip-e loopt voorlopig parallel met het klassieke systeem. "Zolang we niet massaal elektronisch voorschrijven, blijft het oude systeem natuurlijk lopen." Maar het dubbele systeem levert geen extra belasting op voor de deelnemende artsen en apothekers. "Als de arts in zijn dagelijkse praktijk een voorschrift opmaakt, genereert zijn computer zowel een papieren als een elektronische versie. Dat verloopt transparant op de achtergrond." De papieren versie (met bijkomende identificatie-barcode) geeft de arts mee aan zijn patiënt, de elektronische versie wordt doorgegeven over eHealth en bewaard op de Recip-e-server tot het wordt afgehaald.Recip-e is natuurlijk nog niet algemeen beschikbaar in de softwarepakketten. Farmad en Sabco, apothekerspakketten, ondersteunen het al. Epicure (in Franstalig België) en HealthOne (in Vlaanderen) hebben ook al aangepaste modules. De deelnemende regio's werden juist geselecteerd omdat er genoeg artsen en apothekers waren met ondersteunende software.Betere communicatieVoor apothekers levert het systeem nu al tijdswinst op. Wanneer de patiënt met zijn voorschrift het geneesmiddel komt afhalen, vindt de computer van de apotheker ook het elektronisch voorschrift. Via een koppeling met MyCareNet is de verzekeringsstatus van de patiënt bekend. De apotheker moet niet eens de Sis-kaart van de patiënt invoeren. Het afleveren van het geneesmiddel vereist zo al minder handelingen.Voor de arts schuilt het voordeel voorlopig vooral in een betere communicatie. De apotheker kan hem feedback bezorgen - een soort van debriefing, eventueel een kanttekening bij het voorschrift. De arts kan in het patiëntendossier ook nagaan welke voorschriften nog hangende zijn. De patiënt heeft misschien nooit het voorgeschreven geneesmiddel afgehaald. Met Recip-e kan de arts dit nagaan (uiteraard alleen voor de door hem gemaakte voorschriften).Recip-e bevat meer dan het voorschrijven van geneesmiddelen. Ook kinesitherapeuten en verpleegkundigen zullen aan het systeem worden gekoppeld. Dat moet in de nabije toekomst ruimte scheppen voor een betere informatieuitwisseling over de voorgeschreven behandeling of zorg.Welk tijdschema?Terwijl de proefprojecten lopen, verzamelt het Recip-e-team onder leiding van Prof. Nyssen informatie over het systeem. Dat moet het mogelijk maken om de werking van het systeem te beoordelen. Nagegaan wordt welke verdere voorbereidingen nog nodig zijn om het systeem over het hele land in gebruik te nemen.Het gaat dan vaak om de techniek achter het hele systeem: welke capaciteit moet het netwerk hebben, welke eisen stelt het gebruik van Recip-e aan de servers,...? Maar daarnaast wordt sterk op de deelnemende apothekers en artsen gerekend om gebreken of leemten te signaleren, en mogelijke verbeteringen te suggereren."In 2013 zullen we dan beslissen of de uitrol op landelijke schaal dan al haalbaar is, en in welk tempo het zal gebeuren. Doen we het over één of twee jaar? Zullen we er zes jaar voor nodig hebben?"Hoe dan ook, Recip-e zal eHealth wellicht een stuk tastbaarder maken.