...

Het Belgian College of Emergency Physicians vindt dat beschouwingen over oneigenlijk gebruik van de spoed nergens op gegrond zijn. Verminderen van het aantal patiënten dat beroep doet op de spoed moet niet de focus zijn van het toekomstige beleid. Het toekomstige systeem "moet een betere hulpverlening aan de patiënt mogelijk maken en de archaïsche echelonnering en barrières overstijgen, door echte samenwerkingsverbanden te creëren tussen professionals met noodzakelijkerwijs verschillende competenties.Omdat momenteel de besprekingen in de Taskforce nog lopende zijn, wil de BeCEP niet de diep ingaan op de discussie. De onderhandelingen verlopen in constructiev sfeer, stelt het - de spoedartsen willen die niet ondergraven.BeCEP stelt wel dat "verdere rationalisering [mogelijk moet] zijn door schaalvergroting in de regio's die zich daartoe lenen en afstemming met de workload tijdens de wachtdiensten van de huisartsen. Om dit laatste te bereiken zullen alle neuzen in dezelfde richting moeten wijzen en zijn er ingrepen noodzakelijk in het zorglandschap, waarbij veel meer sectoren dan alleen de spoedgevallendiensten betrokken zijn".Het College stelt verder vast dat de Zesde Staatshervorming de bevoegdheden terzake nog verder versnipperd heeft. Dat zal gerichte ingrepen zeker niet makkelijker maken.