...

BeSTRO en BARO zijn niet te spreken over een recent advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen en over het ontwerp-Koninklijk Besluit op de supra- en locoregionale zorgopdrachten van de ziekenhuisnetwerken. Ze laten hun ongenoegen de vrije loop in een brief aan minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Vooreerst beamen BeSTRO en BARO dat radiotherapie ongetwijfeld één van de belangrijkste zorgopdrachten is van een netwerk. Ministens de helft van alle kankerpatiënten wordt in de loop van hun ziekte immers bestraald. Desondanks betreuren de twee verenigingen dat het Koninklijk Besluit radiotherapie niet langer als supraregionale zorg beschouwt. Want, zo benadrukken de radiotherapeuten, samenwerking, schaalvergroting, centralisatie en subspecialisatie bieden op het vlak van kwaliteit en kostenefficiëntie vele voordelen. "Net zoals voor complexe kankerchirurgie zijn er ook voor radiotherapie overtuigende bewijzen dat voldoende ervaring en patiëntaantallen de geleverde kwaliteit sterk beïnvloeden," stellen ze in de brief.Met andere woorden: centra voor radiotherapie moeten maximaal aangemoedigd worden om samen te werken. Dat geldt a fortiori voor complexe technieken zoals brachy- of protontherapie en voor bepaalde indicaties zoals pediatrische oncologie of zeldzame kankers.En er is meer. De kwalificatie tot locoregionale zorg impliceert ook dat elk locoregionaal netwerk radiotherapie moet kunnen aanbieden met een maximale aanrijtijd van 30 minuten voor 90% van de burgers binnen het geografische gebied. "Dit is niet zinvol," oordelen BeSTRO en BARO. "Het zou bovendien kunnen aangegrepen worden om satellieten op te starten: dure, inefficiënte nieuwe bestralingsafdelingen. Absoluut niet wenselijk", vinden ze.Beide verenigingen verwijzen naar een rapport van het Kenniscentrum dat aanbeveelt om de sector van de radiotherapie te rationaliseren. Want volgens deze KCE-studie zijn uitsluitend centra met minstens duizend patiënten per jaar economisch duurzaam en kwalitatief in orde. Voorts herinneren de radiotherapeuten eraan dat er voor brachy- en protontherapie al samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisnetwerken bestaan. "Het valt ten zeerste te betreuren, indien de klok op dit vlak zou worden teruggedraaid.", aldus nog de twee verenigingen. Tot slot laten ze minister Vandenbroucke weten dat ze de noodzaak aan bereikbare oncologische zorg wel volledig onderschrijven. "Maar dit gebeurt best door de uitbouw van een pragmatisch en kosten-efficiënt transportsysteem", dixit BeSTRO en BARO.