...

In een arrest van 16 mei 2024 vernietigde de Raad van State de beslissing van 5 december 2021 van de erkenningscommissie 'oftalmologie' van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid waarbij een aanvraag tot het bekomen van een erkenning in de oftalmologie werd geweigerd. Vraag tot heroverwegingDeze beslissing kwam er na het verzoek om een eerdere negatieve beslissing van de erkenningscommissie te heroverwegen. Verzoekster suggereerde de commissie een viertal compenserende maatregelen, met name (i) het mogen inkorten van haar aanpassingsstage zodat ze gemakkelijker een stageplaats zou vinden; (ii) het mogen doorlopen van de stage in een niet-universitair ziekenhuis, meer bepaald in een privé-ziekenhuis of in een algemeen ziekenhuis; (iii) het afleggen van een examen om haar kennis in de oftalmologie te kunnen staven; en (iv) het onbezoldigd mogen doorlopen van de stage.Gebrekkige motiveringVerzoekster voerde aan dat de weigering van de erkenning onvoldoende was gemotiveerd, omdat de erkenningscommissie niet was ingegaan op de door haar voorgestelde compenserende maatregelen. In zijn advies volgde de auditeur van de Raad van State haar stelling. Door zonder meer de erkenning te weigeren, op grond dat de erkenningscommissie van oordeel was dat geen nieuwe elementen voorlagen die noopten tot een ander advies en dat het initiële advies behouden bleef, deed de bestreden beslissing tekort aan de verwachting die verzoekster in de gegeven omstandigheden mocht hebben om in de bestreden beslissing een antwoord te vinden op de (juridische) haalbaarheid van een alternatief voorstel, aldus de auditeur. Na een eigen onderzoek zag de Raad van State geen reden om het anders te zien dan het auditoraat. Bijgevolg werd de beslissing tot weigering van de erkenning vernietigd.