...

Het Riziv zette het protocolakkoord op zijn website, samen met het verslag dat WeCare opmaakte en dat de ideeën bundelde en de al aanwezige elementen inventariseerde.Bij de verdere uitvoering van het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg (IFP GIZ) zal minstens worden voortgebouwd op de 12 proefprojecten geïntegreerde zorg, de 19 Z3-projecten om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen en de 32 projecten die lopen binnen de overeenkomst tussen het Riziv en de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (inclusief de eerstelijnspsychologen). Maar gekeken wordt naar nieuwe mogelijkheden.Het protocolakkoord legt prioriteiten vast zoals het realiseren van de Quintuple Aim via gepaste financiering, de integratie van zorg en welzijn, het ontwikkelen van digitale tools die multidisciplinaire samenwerking ondersteunen door het delen van gegevens, zorgmanagement, de organisatie van zorg en ondersteuning op loco-regionaal niveau,...Hoewel de doelgroep de hele bevolking is wordt, in overleg tussen de federale overheid en elk van de regio's, eerst gefocust op de perinatale zorg, kwetsbare personen en kinderen/jongeren met obesitas.De federale overheid werkt met elke deelstaat een co-financiering uit op micro- en mesoniveau. Elke deelstaat bekijkt welke best practices uit de proefprojecten het op mesoniveau wil veralgemenen.Een InterAdministratief Platform (IAP) zal de structurele samenwerking tussen de verschillende overheden faciliteren. Het IAP zorgt ook voor de uitwerking van de raakpunten tussen het Actieplan eGezondheid en het IFP GIZ om zo te komen tot een datagedreven zorg- en welzijnbeleid.De federale overheid zal met elke regio nog verdere overeenkomsten sluiten over de organisatie en de financiering van gezamenlijk overeengekomen programma's.Er wordt nu ijverig doorgewerkt aan de implementatieplannen.