...

De voorstellen van Zorgnet Vlaanderen en het KCE-rapport gaan in de richting van meer globale financieringswijzen in de algemene ziekenhuizen. Onder leiding van Raf De Rycke bewandelt de 'permanente werkgroep psychiatrie' van de NRZV nu dezelfde paden. De werkgroep schreef een conceptueel advies waarmee men, zo benadrukt het 27 pagina's tellende document, geen besparingen beoogt maar een doelmatig en efficiënt gebruik van de middelen. In de psychiatrie is de impact op de werking van het huidige duale financieringssysteem -via het ziekenhuisbudget en de prestatiebetaling- overigens kleiner dan in de algemene ziekenhuizen. Er zijn immers veel minder medisch-technische diensten.Waarom veranderen? Heel wat redenen rechtvaardigen een andere oriëntatie van de financiering in de psychiatrie, stelt het advies. Momenteel zijn de geldstromen teveel gericht op structuren. Stimuli ontbreken om met andere sectoren -onderwijs, de eerste lijn, welzijn... samen te werken. Bovendien wint in de psychiatrie interdisciplinaire werking aan belang. Dit vergt een betere integratie van de medische staf in de globale klinische werking van de instelling. De werkgroep wil de scheiding tussen medisch-technische diensten en niet-medische diensten opheffen. "Ze vormen één geheel," zo luidt het. Ook de degressief evoluerende toezichtshonoraria zijn de NRZV een doorn in het oog. "Medische behandelingen in de psychiatrie blijven intens, ongeacht hoe lang ze duren. En dus moet de degressiviteit opgeheven worden." Verder zijn tal van intellectuele prestaties en activiteiten niet rechtstreeks therapiegebonden. Een harmonisatie van vergoedingen is ook nodig om ze over de verschillende zorgvormen heen te tillen. Het advies vindt ook dat nogal wat activiteiten niet direct vergoedbaar zijn volgens de nomenclatuur. Vaak gaat het nochtans over prestaties die de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. Een nieuwe financieringswijze moet hierop inspelen en de mogelijkheid bieden deze kwaliteitsinzet te vergoeden. Nieuwe modaliteiten zouden ook toelaten flexibelere 'voorzieningsoverschrijdende' medische opdrachten en activiteiten te honoreren. "Van artsen wordt verwacht", zo luidt het, "dat ze hun activiteiten organiseren vanuit de netwerkgedachte. Financiële drempels mogen doorverwijzingen niet langer hinderen." En evenmin mogen medische beslissingen die 'vermaatschappelijking' stimuleren de vergoeding van de artsen negatief beïnvloeden -bijvoorbeeld weekendverlof of meer partiële hospitalisatie. De renumeratie van wachtdiensten en oproepen kunnen eveneens in de nieuwe financiering opgenomen worden.Globaal En dus is de werkgroep psychiatrie van oordeel dat een meer globale opdrachtgerichte financiering -gelinkt aan modules met aandacht voor voldoende differentiatie en een correcte vergoeding- zich opdringen. Zo komen we tot doelgroepgerichte en voorziening-overschrijdende zorgprogramma's in netwerken. Belangrijk hierbij is de medische activiteit op één lijn te brengen met de stimuli voor de beheerders, zodat een GGZ-hervorming mogelijk wordt. Want op de opdrachtgerichte financiering worden uiteraard de medische opdrachten en activiteiten geënt - inclusief de vergoeding voor psychotherapie en het eerstelijnspsychologisch aanbod. Inhoud en hoogte van het bedrag dat een arts ontvangt, staat zo ook meer in functie van de eisen inzake aard, kwantiteit (tijdsinvestering bv.) en kwaliteit van de medische opdracht. Bijkomend voordeel is dat dit bij een verdere vermindering van bedden niet onmiddellijk tot inkomstenverlies leidt. Bovendien kunnen medische uitgaven op macroniveau gebudgetteerd worden. De werkgroep wil dat de federale overheid de mediocomut binnen het kader van een akkoord artsen-ziekenfondsen opdracht geeft tot deze hervorming. Tot slot stelt de NRZV dat er voldoende, correct vergoede psychiaters nodig zijn. Momenteel zijn er te weinig. Ook de manier waarop de opleiding gefinancierd wordt, moet veranderen, vindt de werkgroep want dit kost de medische pool nu geld zonder dat het bijkomende inkomsten genereert. Er is derhalve dringend nood aan een forfaitaire vergoeding per opleider en per ASO.