...

Collega Raeymaeckers kan misschien nuttig gebruik maken van het arrest van het Hof van Justitie van 13 mei 2014, waarvan een samenvatting is gepubliceerd in een recent Rechtskundig Weekblad, met verwijzing naar de vindplaats van het arrest. Misschien kan collega Raeymaeckers nuttig vragen dat de Privacycommisie vooraleer uitspraak te doen minstens kennis zou nemen van dat arrest en eventueel een prejudiciële vraag stellen aan het Hof van Justitie - voor zover deze commissie als dusdanig over rechtsmacht beschikt en dus dergelijke prejudiciële vragen kan stellen. Een ervaren advocaat in administratief recht raadplegen is misschien een nuttige piste; zo collega Raeymaeckers dit wenst, kan ik hem eventueel een suggestie doen. Indien de Privacycommissie zich reeds uitdrukkelijk heeft uitgesproken in verband met de vraag van dr. Raeymaeckers, kan een goed advocaat hem vermoedelijk de weg wijzen om tegen dergelijke beslissingen in beroep te gaan. Dit gaat ietwat verder dan mijn eigen parate juridische kennis. Hoe dan ook is het een schande dat het privéadres van een arts tot het publiek domein zou behoren; iets anders betreft het Riziv-nummer, dat dagelijks op meerdere documenten een paar tientallen keren wordt afgedrukt.